Vzor pracovného poriadku (právny stav pre rok 2019)

Dokument je využiteľný ihneď pre praktické použitie vzhľadom na jeho aktuálne spracovanie pre rok 2019.


Základnou a najdôležitejšou pracovnoprávnou vnútropodnikovou normou v každom podniku je pracovný poriadok, ktorý bližšie konkretizuje ustanovenia zákona podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený.

Input:

Vzor pracovného poriadku (právny stav pre rok 2019):

19,00 € bez DPH

Obsah

 • Úvodné ustanovenia
 • Konanie v mene zamestnávateľa
 • Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru
 • Zmeny dohodnutých pracovných podmienok
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Porušenie pracovnej disciplíny
 • Pracovný čas, dovolenka
 • Mzdové podmienky
 • Prekážky v práci
 • Sociálna politika
 • Záverečné ustanovenia

Autori

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Seminár