Vzor dohody o vykonaní práce ( právny stav pre rok 2019 )

Vzor dohody o vykonaní práce je dokument použiteľný ihneď pre praktické použitie vzhľadom na jeho aktuálne spracovanie pre rok 2019.  


Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ len s fyzickou osobou. Dohoda zo zamestnancom sa uzatvára v prípade ak predpokladaný rozsah práce alebo pracovnej úlohy nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj, práca ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohoda o vykonaní práce sa vždy uzatvára písomnou formou, inak je neplatná. Dohoda sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Input:

Vzor dohody o vykonaní práce ( právny stav pre rok 2019 ):

9,00 € bez DPH

Obsah

  • Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o pracovnej úlohe.
  • Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zmluvné strany uzatvorili túto dohodu slobodne a vážne, dohoda je určitá a zrozumiteľná.

Autori

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Seminár

Newsletter

SZČO