" />

Seminár:
Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Projekt pre stavebné povolenie, zhotoviteľská dokumentácia a iné praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb...

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 2.7.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

 • Autorský dozor a odborný autorský dohľad:
  • rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom,
  • ochrana autorských práv autora architektonického návrhu,
  • obsah a rozsah odborného autorského dohľadu,
  • koordinačná činnosť zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie.
 • Stavebný dozor:
  • podstata stavebného dozoru,
  • oprávnenie na výkon činnosti stavebného dozoru,
  • vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb svojpomocou.
 • Technický dozor objednávateľa:
  • význam dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb,
  • oprávnenie na výkon činnosti technického dozoru,
  • rozdiel medzi stavebným dozorom a technickým dozorom.
 • Dokumentácia pre územné konanie:
  • analýza, rozsah a prerokovanie dokumentácie pre územné konanie,
  • možnosť použitia dokumentácie pre územné konanie pri tvorbe podnikateľských rozhodnutí investora.
 • Projekt pre stavebné povolenie:
  • oprávnenie na projektovú činnosť,
  • obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie,
  • vplyv právnych predpisov na obsah a rozsah projektu pre stavebné povolenie,
  • význam Projektu organizácie výstavby pri príprave a uskutočňovaní stavby,
  • možnosť dopracovania projektu pre stavebné povolenie pre potreby výberového konania na výber zhotoviteľa stavby.
 • Realizačné projekty:
  • obsah a rozsah realizačných projektov,
  • koordinácia a zabezpečenie realizačných projektov,
  • prerokovanie realizačných projektov,
  • spolupráca účastníkov výstavby pri zabezpečovaní realizačných projektov.
 • Zhotoviteľská dokumentácia:
  • význam zhotoviteľskej dokumentácie,
  • vzťah zhotoviteľskej dokumentácie a realizačných projektov,
  • význam činnosti odborného autorského dohľadu pri vypracovaní zhotoviteľskej dokumentácie,
  • prerokovanie zhotoviteľskej dokumentácie.
 • Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko
  • činnosť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti na stavenisku,
  • spolupráca koordinátora bezpečnosti so zhotoviteľom projektu pre stavebné povolenie.
 • Praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb
  • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • zmluvné zabezpečenie výstavby,
  • kolaudácia stavieb,
  • záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,
  • praktické skúsenosti a upozornenia.
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Viete aký je rozdiel medzi autorským dozorom a odborným autorským dohľadom? Oboznámte sa s podstatou stavebného dozoru a významom dozornej činnosti objednávateľa pri zhotovovaní stavieb.

Na našom seminári sa dozviete, ako má vyzerať projekt pre stavebné povolenie, ako má byť projekt realizovaný a tiež, čo nemá chýbať v zhotoviteľskej dokumentácií. Obsahom školenia budú cenné informácie a praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb, ako i minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.

Lektor Vám zodpovie okrem iného i tieto otázky:

 • Je povinný zhotoviteľ zabezpečiť na každej stavbe vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim, ktorý má oprávnenie na výkon tejto činnosti?
 • Na ktorých stavbách je stavebník povinný zabezpečiť vedenie ich uskutočňovania stavebným dozorom?
 • Môže byť poverený výkonom stavebného dozoru pracovník zhotoviteľa, ktorý uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie stavby s objednávateľom?

Získajte odpovede na aktuálne otázky vyplývajúce z výkonu autorského, stavebného a technického dozoru priamo od skúseného odborníka z praxe – Ing. Vasila Ivanova.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, technický dozor, stavbyvedúci, firmy zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou.

Lektor - Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Ing. Vladimír Hanzel

Ing. Vladimír Hanzel

Referencie - Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

"S priebehom, obsahom a lektorom som spokojný. Nevynímajúc prípravu materiálov, občerstvenia a príjemné jednanie."CEPAR s.r.o.

"Seminár priniesol znovu oživenie si znalostí a potvrdenie niektorých legislatívnych nedostatkov resp. nezrovnalosti. Lektor výborný." Chemosvit, a.s.

"Uvedené príklady z praxe k téme." Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

"Celkový prednes a program seminára na vysokej úrovni." PR Building spol. s r.o.

"Prednášajúci pán lektor Ivanov má dostatočné teoretické  a praktické skúsenosti." Západoslovenká distribučná, a.s.

"Veľmi veľký prehľad ohľadom predmetu seminára, preukázanie mnohých vysvetlení v praxi. Odpovedanie na otázky s uvedením obdobného príkladu z praxe. Pre mňa rozsiahla téma, o ktorej by sa dalo diskutovať viac ako 1 deň." C-Bau, spol.s.r.o.

 

Časový harmonogram - Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 

Termíny a prihlásenie - Stavba - autorský, stavebný a technický dozor

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 2.7.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 28.10.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.