Tlačená príručka

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení účinnom k 4. 4. 2020

Formát: A5 Počet strán: 117

Tlačená publikácia Vám prináša kompletné znenie Zákonníka práce platného od 4. 4. 2020. S jasným a prehľadným textom Vám poskytne komplexné informácie o legislatívnych zmenách, ktoré v Zákonníku práce nastali .

Keďže v ostatnom období nastalo v Zákonníku práce niekoľko podstatných legislatívnych úprav, práve s touto publikáciou budete mať poruke aktuálny prehľad v kľúčovom zákone pracovného práva.

Obsah

 • Základné zásady
 • Prvá časť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Druhá časť PRACOVNÝ POMER
 • Tretia časť PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU
 • Štvrtá časť MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK
 • Piata časť PREKÁŽKY V PRÁCI
 • Šiesta časť OCHRANA PRÁCE
 • Siedma časť SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA
 • Ôsma časť NÁHRADA ŠKODY
 • Deviata časť DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU
 • Desiata časť KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Jedenásta časť OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU
 • Dvanásta časť PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zoznam autorov

Zbierka zákonov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk