Tlačená príručka

Praktický prehľad zmien v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 – zamerané na stravovanie

Formát: A5 Počet strán: 290

Predstavujeme Vám publikáciu Praktický prehľad zmien v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 so zameraním na stravovanie zamestnancov, ktorá Vám poskytne jasné vysvetlenia a pomôže Vám zorientovať sa v legislatívnych zmenách z tejto oblasti.

Okrem iného ponúka podrobný návod, ako efektívne spravovať zdaniteľnosť príspevkov na stravovanie zamestnancov, ako zahrnúť tieto príspevky do daňových výdavkov Vášho podniku a aké výdavky na vlastné stravovanie môžete daňovo uplatniť podľa najnovších ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Povinnosť zabezpečiť stravovanie sa týka každého zamestnávateľa, nehľadiac na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. V prípade neplnenia tejto povinnosti ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov, za ktoré môže byť zamestnávateľ sankcionovaný.

Súčasťou brožúrky je aj Zákonník práce platný od 1. 3. 2021.

Obsah

  • Zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce – v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021
  • Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie
  • Suma finančného príspevku na stravovanie
  • Oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane z príjmov od 1. 3. 2021
  • Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie 25/DZPaU/2021/MP – Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
  • Metodické usmernenie č. MF/007260/2021-36 zo dňa 10. 3. 2021 k postupom účtovania finančného príspevku na stravovanie
  • Zákonník práce od 1. 3. 2021

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk