Seminár:
Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-17.00

Téma

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s účtovnou závierkou v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018. Upozorníme Vás na všetky zmeny, ktoré potrebujete vedieť.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 11.12.2019
Miesto: Žilina

Obsahová náplň školenia - Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

1)      Aktuálna účtovná legislatíva

 • Povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky.
 •  Správne zaradenie účtovnej jednotky do veľkostnej skupiny.

2)      Závierkové účtovné operácie pri zostavovaní účtovnej závierky, a príprava podkladov k vypracovaniu daňového priznania. Poukázanie na položky, napr.:

 • nevyfakturované dodávky,
 • tvorba rezerv,
 • časové rozlíšenie,
 • prepočet cudzej meny na euro,
 •  opravná položka k pohľadávkam,
 •  manká a škody,
 •  kontrola správnosti daňových a účtovných odpisov,
 •  účtovanie daní (odložená daň, daň z motorových vozidiel)
 •  podsúvahové účty.

3)      Inventarizácia majetku a záväzkov

4)      Obsahová náplň súvahy a výkazu ziskov a strát; prehľad a popis podľa jednotlivých položiek výkazov.

5)      Obsahová náplň poznámok.

6)      Overenie účtovnej závierky audítorom a vyhotovovanie výročnej správy

7)      Povinnosť schválenia a uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok

8)      Archivácia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať potrebné informácie v súvislosti s účtovnou závierkou v sústave podvojného účtovníctva za rok 2018. Upozorníme Vás na všetky zmeny, ktoré potrebujete vedieť.

Poskytnutie informácií o povinnostiach účtovnej jednotky pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podľa platných zákonov.

Príďte sa poradiť s odborníčkou. Naše semináre prebiehajú v malých skupinách. Aj preto Vám vieme zabezpečiť komfort a individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

majiteľom, konateľom, účtovníkom

Lektor - Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Časový harmonogram - Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

Termíny a prihlásenie - Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 11.12.2019
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 20.1.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.