Tlačená príručka

Účtovanie postúpenia pohľadávok v roku 2020

Formát: A4, Počet zložiek: 0

Tlačená publikácia obsahuje konkrétne vysvetlenie pre účtovanie postúpenia pohľadávky. V publikácii nájdete i potrebné opatrenia MF SR k tejto problematike, a taktiež kompletné znenie zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020.

Je potrebné si uvedomiť, že postúpenie pohľadávky možno uskutočniť iba písomnou formou a následne mať dostatočný podklad pre účtovanie postúpenia pohľadávky v roku 2020. Problematika účtovania postúpenia pohľadávok je o to podstatnejšia, že veriteľ postupuje svoju pohľadávku spravidla z dôvodu, že ju nedokáže vymôcť, alebo z dôvodu, že ju potrebuje rýchlejšie premeniť na likvidné prostriedky.

Obsah

 • Účtovanie postúpenia pohľadávok v roku 2020
 • Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 
 • Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 8)
 • DRUHÁ ČASŤ - ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY (§ 9 - § 16)
 • TRETIA ČASŤ - ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (§ 17 - § 22b)
 • ŠTVRTÁ ČASŤ - REGISTER (§ 23 - § 23d)
 • PIATA ČASŤ - SPÔSOBY OCEŇOVANIA (§ 24 - § 28)
 • ŠIESTA ČASŤ - INVENTARIZÁCIA (§ 29 - § 30)
 • SIEDMA ČASŤ - ÚČTOVNÁ DOKUMENTÁCIA (§ 31 - § 37)
 • ÔSMA ČASŤ - OSOBITNÉ USTANOVENIA NA ÚČELY PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO (§ 37a - § 37d)
 • DEVIATA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 38 - § 41)
 • Prílohy

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk