Účtovanie nákladov vo verejnej správe

Prinášame nové CD, v ktorom nájdete stovky prípadov účtovania nákladov vo verejnej správe. Jednotlivé účtovné súvzťažnosti pre vás spracovali dlhoroční odborníci venujúci sa metodike účtovania v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách či VÚC.


CD obsahuje všetko potrebné k účtovaniu nákladov vo verejnej správe. Dielo Účtovanie nákladov vo verejnej správe ponúka účtovné súvzťažnosti na účtoch účtovej skupiny 5 - Náklady.

Input:

Účtovanie nákladov vo verejnej správe:

49,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

 • 50 - Spotrebované nákupy
 • Účet 501 - Spotreba materiálu
 • Účet 502 - Spotreba energie
 • Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných položiek
 • Účet 504 - Predaný tovar
 • Účet 507 - Predaná nehnuteľnosť
 • 51 - Služby
 • Účet 511 - Opravy a udržiavanie
 • Účet 512 - Cestovné
 • Účet 513 - Náklady na reprezentáciu
 • Účet 518 - Ostatné služby
 • 52 - Osobné náklady
 • Účet 521 - Mzdové náklady
 • Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie
 • Účet 525 - Ostatné sociálne poistenie
 • Účet 527 - Zákonné sociálne náklady
 • Účet 528 - Ostatné sociálne náklady
 • 53 - Dane a poplatky
 • Účet 531 - Daň z motorových vozidiel
 • Účet 532 - Daň z nehnuteľnosti
 • Účet 538 - Ostatné dane a poplatky
 • 54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
 • Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • Účet 542 - Predaný materiál
 • Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
 • Účet 546 - Odpis pohľadávky
 • Účet 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
 • Účet 549 - Manká a škody
 • 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
 • Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
 • Účet 552 - Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
 • Účet 553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
 • Účet 554 - Tvorba rezerv z finančnej činnosti
 • Účet 555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
 • Účet 557 - Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
 • Účet 558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
 • Účet 559 - Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
 • 56 - Finančné náklady
 • Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely
 • Účet 562 - Úroky
 • Účet 563 - Kurzové straty
 • Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov
 • Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok
 • Účet 567 - Náklady na derivátové operácie
 • Účet 568 - Ostatné finančné náklady
 • Účet 569 - Manká a škody na finančnom majetku
 • 57 - Mimoriadne náklady
 • Účet 572 - Škody
 • Účet 574 - Tvorba rezerv
 • Účet 578 - Ostatné mimoriadne náklady
 • Účet 579 - Tvorba opravných položiek
 • 58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
 • Účet 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
 • Účet 582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
 • Účet 583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
 • Účet 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
 • Účet 585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
 • Účet 586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
 • Účet 587 - Náklady na ostatné transfery
 • Účet 588 - Náklady z odvodu príjmov
 • Účet 589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov
 • 59 - Dane z príjmov
 • Účet 591 - Splatná daň z príjmov
 • Účet 595 - Dodatočne platená daň z príjmov

Autori

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 18.11.2019
Miesto: Bratislava