Transferové oceňovanie vo verejnej správe

Web: https://transferoveocenovanie.vsonline.sk/

Prinášame Vám nový odborný portál Transferové oceňovanie vo verejnej správe, v ktorom nájdete všeobecný základný prehľad o tejto problematike. Dozviete sa, v akých právnych normách sa s transferovým oceňovaním môžeme stretnúť a aké povinnosti a práva vznikajú jednotlivým subjektom. Praktické príklady prispejú k lepšiemu pochopeniu transferového oceňovania v Slovenskej republike pri transakciách podnikateľov, malých a stredných podnikov, ale aj štátu, obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených subjektov, ktoré realizujú transakcie so závislými osobami.


Odborný portál Vám priblíži problematiku transferového oceňovania vo verejnej správe. Dielo pre Vás spracoval odborník z tejto oblasti Mgr. Andrej Choma. Súčasťou diela sú aj praktické príklady a dôležité informácie týkajúce sa dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Vďaka pravidelnej aktualizácii Vás budeme informovať o aktuálnych legislatívnych zmenách či zaujímavostiach z praxe. Zaiste oceníte aj editovateľný vzor základnej transferovej dokumentácie určený pre verejnú správu.

Input:

Ročné predplatné Transferové oceňovanie vo verejnej správe
(315 € bez DPH)

Obsah

 • Úvod
 • Pojem transferového oceňovania
 • Princíp nezávislého vzťahu
 • Pramene práva
 • Právo transferového oceňovania
 • Medzinárodné právo a Európske právo
 • Medzinárodné zmluvy
 • Arbitrážny dohovor a správy Fóra o transferovom oceňovaní
 • Vnútroštátne právo – vzťah medzi jednotlivými predpismi
 • Ústava SR
 • Zákonné normy
 • Podzákonné normy
 • Zákon o dani z príjmov
 • Kontrolovaná transakcia
 • Príklad vzťahu závislých osôb podnikateľov
 • Príklad prenajatia nehnuteľnosti medzi závislými osobami
 • Závislé osoby
 • Pojem blízka
 • Subjekt
 • Definícia ekonomického a personálneho prepojenia
 • Príklad
 • Vedenie
 • Príklad bezúročnej pôžičky
 • Príklad predaja tovaru za nezávislú cenu
 • Osobná pôsobnosť pre oblasť verejnej správy
 • Primárna úprava základu dane
 • Korešpondujúca úprava základu dane
 • § 18 zákona o dani z príjmov
 • Základné metódy transferového oceňovania
 • Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP method)
 • Metóda následného predaja (resalepricemetod)
 • Metóda zvýšených nákladov (cost plus method)
 • Metóda delenia zisku (profit splitmethod)
 • Metóda čistého obchodného rozpätia (transactionalnetmarginmethod)
 • Výber metódy
 • Odsúhlasenie použitia metódy ocenenia
 • Daňový poriadok
 • Sankcie za neplnenie dokumentačnej povinnosti
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
 • Predkladanie dokumentácie
 • Účel dokumentácie
 • Skrátená dokumentácia
 • Úplná dokumentácia
 • Základná dokumentácia
 • Dôležité zásady
 • Špeciálne ustanovenia
 • Príklad verejného záujmu
 • Obmedzenie výnimky pri verejnom záujme
 • Usmernenie ministerstva financií o procedúre vzájomnej dohody
 • Vzor základnej transferovej dokumentácie pre verejnú správu

Autori

Mgr. Andrej Choma

Autor pôsobil viac ako 5 rokov na Ministerstve financií SR, kde sa venoval a tvoril reguláciu transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. V rámci práce na ministerstve tiež zastupoval SR v Spoločnom fóre EÚ pre transferové oceňovanie a v pracovnej skupine OECD pre zdaňovanie nadnárodných spoločností. V súčasnosti pracuje v spoločnosti Highgate Law & Tax, kde sa venuje predovšetkým transferovému oceňovaniu.