Stavebný zákon s komentárom - zapracované zmeny od 1.1.2016

Stavebný zákon s komentárom  – aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva.


Tlačená publikácia Stavebný zákon – zapracované zmeny od 1.1.2016 je určená pre osoby vykonávajúce odborné činnosti v stavebníctve, môže pomôcť aj pri riešení akýchkoľvek iných praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období novelizáciou, a to zákonom č. 247/2015 Z. z., ktorý novelizoval §47 a §142f s účinnosťou od 1.1.2016. Aktuálne spracovanie komentára obsahuje zapracované všetky novelizácie a je spracované aj vzhľadom k poslednej novele s účinnosťou od 1.1.2016.

Input:

Stavebný zákon s komentárom - zapracované zmeny od 1.1.2016:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Prvá časť – Územné plánovanie

Druhá časť – Stavebný poriadok

Tretia časť – Sankcie

Štvrtá časť – Vyvlastnenie

Piata časť – Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce

Šiesta časť – Ochrana osobitných záujmov

Siedma časť – Sústava informácií a evidencia

Ôsma časť – Spoločné ustanovenia

Deviata časť – Prechodné a záverečné ustanovenia

Autori

Ing. Vasil Ivanov, PhD.

Seminár