Tlačená príručka

Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu

Formát: A5 Počet strán: 106, 978-80-7635-087-8

Publikácia Oceňovanie stavieb od prípravy po realizáciu prináša pohľad na oceňovanie stavebnej produkcie bytových (rezidenčných) stavieb pomocou tradičných nástrojov a metód v jednotlivých fázach ich životného cyklu. Publikácia plynulo nadväzuje na publikáciu Rozpočtovanie stavieb.

Pre lepšie pochopenie problematiky obsahuje publikácia vzorový príklad výpočtu hodnoty stavebných prác v kľúčových fázach projektu: od investičného zámeru cez prípravu až po realizáciu stavby. Vzorový príklad je doplnený dôkladným popisom procesu tvorby rozpočtu a  odkazmi na softvér Cenník stavebných prác.

Čo získate?

Hlbšie porozumenie procesu oceňovania stavebnej činnosti a detailný postup na tvorbu rozpočtu.

Čo ponúkame?

Prehľadne spracovanú metodiku na oceňovanie stavieb s konkrétnym príkladom rozpočtu pre bytový dom, ktorý Vám otvorí cestu k efektívnejšiemu riadeniu Vašich stavebných projektov.

Čo získate?

Získate teoretickú prípravu na lepšie pochopenie oceňovania stavebnej činnosti a popis postupu spracovania rozpočtu.

Čo ponúkame?

Prehľadne spracovanú metodiku na oceňovanie stavieb, ktorá je doplnená príkladom stavebného rozpočtu pre bytový dom.

Publikácia je v českom jazyku.

Obsah

Životný cyklus stavby

 • Stavba a stavebný objekt
 • Štruktúra životného cyklu stavby

 

Oceňovanie stavieb v predinvestičnej fáze

 • Triedenie stavebnej produkcie – objekty
 • Cenové ukazovatele

 

Oceňovanie stavieb v investičnej fáze

 • Triedenie stavebnej produkcie – konštrukcie a práce
 • Súpis stavebných prác, dodávok a služieb
 • Stavebný rozpočet
 • Štruktúra stavebného rozpočtu
 • Ceny v stavebných rozpočtoch

 

Oceňovanie stavieb v prevádzkovej fáze a likvidácii

 

Príklad – Oceňovanie rezidenčnej stavby

 

Projektová dokumentácia

 

Investičný zámer

 • Ocenenie stavebných objektov

 

Príprava a realizácia stavby

 • Ocenenie zemných prác
 • Ocenenie základových konštrukcií
 • Ocenenie zvislých konštrukcií
 • Ocenenie vodorovných konštrukcií
 • Ocenenie úprav povrchov a konštrukcií podláh
 • Ocenenie ostatných konštrukcií a prác
 • Ocenenie izolácií proti vode
 • Ocenenie profesií
 • Ocenenie tesárskych konštrukcií
 • Ocenenie drevostavieb
 • Ocenenie klampiarskych konštrukcií
 • Ocenenie tvrdých krytín
 • Ocenenie stolárskych konštrukcií
 • Ocenenie zámočníckych konštrukcií
 • Ocenenie podláh z dlaždíc
 • Ocenenie podláh vlysových a parketových
 • Ocenenie keramických obkladov
 • Ocenenie náterov
 • Ocenenie malieb
 • Ocenenie montáží
 • Ocenenie vedľajších a ostatných rozpočtových nákladov
 • Krycí list
 • Rekapitulácia nákladov
 • Položkový rozpočet
 • Prepočet cenového ukazovateľa

Zoznam autorov

Ing. Stanislav Vitásek, Ph.D.

Špecialista na oceňovanie stavebnej produkcie v nadnárodnej stavebnej spoločnosti a vysokoškolský lektor. Je absolventom Fakulty stavební VUT v Brne, odbor management stavebníctva. Od roku 2015 pôsobí na Katedre ekonomiky a riadenia Fakulty stavebnej ČVUT a podieľa sa na výučbe predmetov rozpočtovania stavieb a kalkulácie cien v stavebníctve. Je autorom mnohých odborných článkov a spolupracuje na riešení výskumných projektov v oblasti stavebnej ekonomiky. V rámci stavebnej praxe sa okrem tvorby a analýz stavebných rozpočtov zaoberá previazaním informačného modelovania stavieb (BIM) a Cost managementu.

Prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Vysokoškolská pedagogička, súdna znalkyňa v oblasti stavebnej ekonomiky, najmä oceňovania nehnuteľných vecí, kalkulácie nákladov, rozpočtovania a nákladov životného cyklu. Je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Prahe, odbor stavebný management a ekonomika. Od roku 1999 pôsobí ako súdna znalkyňa v odbore stavebníctvo a ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností. V rokoch 1997 – 2002 pracovala ako manažérka v stavebnej a inžinierskej spoločnosti. Na Fakulte stavebnej pôsobí ako pedagogička viac ako 20 rokov, podieľa sa na riešení výskumných zámerov a projektov v oblasti stavebnej ekonomiky a manažmentu. Koordinuje a spracováva znalecké posudky v rámci Znaleckého ústavu Fakulty stavební ČVUT. Od roku 2017 je vedúcou Katedry ekonomiky a riadenia v stavebníctve. Je autorkou mnohých vysokoškolských skrípt, kníh a odborných článkov.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk