Smernice pre obce

Web: https://smernice-pre-obce.dashofer.sk/

V online knihe máte 24 hodín denne k dispozícii vybrané právne predpisy, roztriedené do podskupín zákony, vyhlášky, oznámenia, ktoré sa každý deň vzhľadom k legislatívnemu procesu aktualizujú.

Online kniha slúži na prípravu kompletných podkladov pre správny aparát obce a je jedinečnou pomôckou pre každú zodpovednú osobu v rámci orgánu obce alebo jej organizácií.


Praktická pomôcka pre starostu, kontrolóra obce, zamestnanca úseku v obci alebo i pre inú zodpovednú osobu v rámci organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec. V online knihe nájdete 124 smerníc a vzorov, ktoré si môžete stiahnuť a pohodlne vyplniť kedykoľvek budete potrebovať. Smernice a vzory sú orientované hlavne na oblasť organizačného poriadku obce, daní a účtovníctva obce, mzdovej problematiky, pracovného práva, enviromentalistiky a odpadov, BOZP, OPP a škôl, kde zriaďovateľom je obec až po oblasť dokumentácie obce v oblasti revízií a elektro.

Input:

Ročné predplatné online knihy Smernice pre obce
(162 € bez DPH)

Obsah

Smernice pre obce z hľadiska účtovníctva

Jedná sa predovšetkým o smernice súvisiace s vedením účtovníctva v obci a organizáciách, ktorých zriaďovateľom je obec. Smernice sa týkajú najmä oblastí spôsobu vedenia účtovníctva v obci a rozpočtovej organizácii, účtovného rozvrhu v obci, evidencie a spôsobu účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v obci, zásad tvorby použitia a účtovania tvorby opravných položiek v obci, zásad vedenia pokladne v obci, zásad účtovania nákladov a výnosov z časového rozlíšenia v obci, atď.

Smernice pre obce z hľadiska organizačného poriadku

Pre každú obec je nevyhnutné mať zadefinované opatrenia i z hľadiska organizačného poriadku, ktoré sa dotýkajú jednotlivých orgánov obce a i ich kompetencií. Práve dobre nastavený organizačný poriadok v obci alebo jej organizácii môže zabezpečiť bezchybné fungovanie celého aparátu obce. Smernice, ktoré sú spracované v online knihe sa dotýkajú najmä organizačných zmien, zásad odmeňovania poslancov, rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, tvorby a evidencie interných predpisov, poriadku odmeňovania zamestnancov obce, finančnej kontroly a vybavovania sťažností a petícií podaných obci, atď.

Smernice pre obce z hľadiska mzdovej problematiky a pracovného práva

Problematika zamestnávania pracovníkov je komplexnou témou, ktorú je potrebné mať vzhľadom k neustále sa meniacim právnym predpisom dobre zabezpečenú i vzhľadom k tomu, že bez vypracovania kvalitných smerníc, môže dôjsť k rozporu pri riešení situácií v pracovnoprávnych vzťahoch. Z hľadiska smerníc mzdovej problematiky a pracovného práva sa jedná najmä o nastavenie odstupného a odchodného, postihu zamestnancov pri porušení pracovnej disciplíny, tvorbu systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a ich rozvoja, vypracovanie zmlúv, poskytovanie a sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov, stravovanie zamestnancov, evidencia, výdaj a používanie kľúčov, atď.

Smernice pre obce z hľadiska BOZP

Aj oblasť ako BOZP je bezpochýb potrebné mať z hľadiska prevádzky celého aparátu obce dobre vypracovanú formou smerníc.  Táto oblasť je spojená s činnosťou technika BOZP obce, so vznikom pracovného úrazu pracovníka verejnoprospešných prác v obci, požiarno-poplachovými smernicami obce, atď.

Smernice pre obce z hľadiska odpadov a environmentalistiky

Od 1.1.2016 platí v oblasti odpadov nová právna úprava, ktorá výrazným spôsobom zasiahla i problematiku obcí a ich organizácii v súvislosti s nakladaním s odpadmi. Ako upraviť VZN obce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom?  Ako nastaviť nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v online knihe.           

Smernice pre obce, ktoré sú zriaďovateľom školy

Školská jedáleň, úradné pečiatky či zriaďovacia listina MŠ alebo ZŠ to sú oblasti, ktoré Vás najčastejšie zaujímajú. Ako tieto smernice nastaviť, aby ich bolo možné správne aplikovať? V online knihe nájdete na túto, ale i ďalšie otázky, ktoré sú už zapracované v smerniciach odpoveď.

Smernice pre obce z hľadiska dokumentácie z oblasti revízií

Ako nastaviť celoročnú objednávku servisných služieb na kotle, tlakové nádoby atď.? Ako evidovať osobné ochranné pracovné prostriedky? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v smerniciach v online knihe.

Smernice pre obce z hľadiska správy majetku

Spravovanie majetku je pre obce častokrát zložitou témou. Jedná sa predovšetkým o hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, nájmom majetku obce, predajom a nájmom nehnutelného majetku obce, prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce, atď. Vyhnúť sa nezrovnalostiam práve so správou majetku obce znamená mať k dispozícií dobre vypracované smernice.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • JUDr. Renáta Považanová
  • Ing. Tamara Paceková
  • JUDr. Simona Laktišová
  • Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.