Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (právny stav pre rok 2019)

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je nutnou súčasťou vnútropodnikových smerníc každej personálnej agendy v rámci pracovnoprávneho vzťahu vo verejnej inštitúcii. Smernica upravuje pre vlastné podmienky podrobnosti pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom.  Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu subjektu územnej samosprávy v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.


Input:

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (právny stav pre rok 2019):

19,00 € bez DPH

Obsah

Autori

JUDr: Simona Skirkaničová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.9.2019
Miesto: Bratislava