Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680

Presné znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/680.


Tlačená brožúra obsahuje presné znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Input:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680:

39,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • KAPITOLA I – Všeobecné ustanovenia
  • KAPITOLA II – Zásady
  • KAPITOLA III – Práva dotknutej osoby
  • KAPITOLA IV – Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
  • KAPITOLA V – Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
  • KAPITOLA VI – Nezávislé dozorné orgány
  • KAPITOLA VII – Spolupráca
  • KAPITOLA VIII – Prostriedky, nápravy, zodpovednosť a sankcie
  • KAPITOLA IX – Vykonávacie akty
  • KAPITOLA X – Záverečné ustanovenia

Autori

EUR-Lex