Príprava postupu dobrovoľnej dražby

Dobrovoľná dražba, ktorú upravuje zákon o dobrovoľných dražbách, predstavuje jednu z možností, ako speňažiť vlastný majetok, prípadne majetok dlžníka. V úvode sa dozviete všeobecnejšie informácie o dobrovoľnej dražbe, ako aj koho sa takáto dražba týka. Následná časť podrobne informuje o príprave na dobrovoľnú dražbu. Samostatná kapitola je venovaná priebehu dražby samotnej a posledná časť obsahuje simuláciu priebehu dražby. V produkte nechýbajú ani dokumenty na stiahnutie, ktoré je možné využiť v praxi. 


Input:

Príprava postupu dobrovoľnej dražby:

39 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

1. Všeobecne k dobrovoľným dražbám

            1.1 Koho sa dobrovoľná dražba týka?

                        1.1.1 Dražobník

                                   1.1.1.1 Dražobník nie je licitátorom

                        1.1.2 Účastník dražby

                                   1.1.2.1 Verejnosť na dražbe

                        1.1.3 Navrhovateľ dražby

                                   1.1.3.1 Práva a povinnosti navrhovateľa dražby

                        1.1.4 Notár

2. Príprava dobrovoľnej dražby

            2.1 Záložná zmluva

                        2.1.1 Vzor k záložnej zmluve

            2.2 Zákonné záložné právo

            2.3 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva

                        2.3.1 Vzor oznámenia o začatí výkonu záložného práva

            2.4 Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby

                        2.4.1 Vzor návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby

            2.5 Podpísanie zmluvy medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom

            2.6 Ohodnotenie predmetu dražby

            2.7 Oznámenie o dražbe

            2.8 Obhliadka predmetu dražby pre záujemcov

            2.9 Zloženie dražobnej zábezpeky

            2.10 Späťvzatie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby

                        2.10.1 Vzor späťvzatia návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby

3. Dražba

            3.1 Zápisnica o priebehu dražby

            3.2 Lehota na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením

            3.3 Odovzdanie nehnuteľnosti

            3.4 Neplatnosť dobrovoľnej dražby

                        3.4.1 Žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby a postup vydražiteľa

4. Jednoduchý prehľad postupu dražby

            4.1 Simulácia priebehu dražby

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • JUDr. Martina Jenčová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 20.11.2018, Miesto Bratislava