Seminár:
Princípy riadenia finančnej stability firmy

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 14.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Princípy riadenia finančnej stability firmy

Podstata podnikania

 •  Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 •  Životný cyklus firmy
 •  Prevádzkový cyklus
 •  Podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy
 •  Cenová politika - techniky určenia cien a typy cien 

Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy

 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
 •  Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov

 • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
 • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich interpretácia
 • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy, modely manažérskej výsledovky

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Obsahom seminára je poskytnúť základné informácie o riadení finančných tokov firmy, zabezpečení stability jej likvidity a analýze informácií z účtovných výkazov o ekonomickej pozícii firmy. Súčasne poskytuje informáciu o parametroch jej reálnej likvidity a úveruschopnosti zabezpečujúcej financovanie reprodukcie prevádzkového cyklu. Ide o informácie, ktoré umožňujú operatívne riadenie finančnej stability firmy. Na princípe včasného varovania je  možné minimalizovať riziko finančnej nestability firmy.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Princípy riadenia finančnej stability firmy

zamestnancom firmy na rôznych stupňoch riadenia, ktorí zodpovedajú za zabezpečenie udržateľnej reprodukcie prevádzkového cyklu, efektívnosť podnikateľských aktivít a finančnej stability firmy. Je tiež určený pre manažérov, ktorí rozhodujú o finančnom pláne, jeho rizikách a návratnosti investície zabezpečujúcej stabilitu, resp. udržateľný rast.

Lektor - Princípy riadenia finančnej stability firmy

Ing. Dušan Preisinger

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram - Princípy riadenia finančnej stability firmy

Termíny a prihlásenie - Princípy riadenia finančnej stability firmy

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 14.11.2019
 • Ing. Dušan Preisinger
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.