Prehľad vybraných legislatívnych zmien vo verejnej správe od 1.1.2019

Tlačená publikácia komplexne rieši legislatívne zmeny od 1.1.2019 vo verejnej správe. Nemusíte hľadať, kde sa čo zmenilo, na vybrané  zmeny vás v tlačenej publikácii upozorňujeme.


V rámci zakúpenia tlačenej publikácie Prehľad vybraných legislatívnych zmien vo verejnej správe od 1.1.2019  máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Input:

Prehľad vybraných legislatívnych zmien vo verejnej správe od 1.1.2019:

129,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 5 € bez DPH

Obsah

 • Boj proti byrokracii vo verejnom obstarávaní od 1.9.2018 a od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní od 1.1.2019
 • Novely zákonov o rozpočtových pravidlách schválené a účinné od 1.1.2019
 • Novela postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky od roku 2019
 • Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od 1.1.2019
 • Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.1.2019
 • Vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania účinná od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 396/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania účinná od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1.1.2019
 • Novely zákonov o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVaJS, colníkov, profesionálnych vojakov od 1.1.2019
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch od 1.1.2019
 • Zmeny v poskytovaní dotácií z Ministerstva kultúry od 1.1.2019
 • Zmeny v poskytovaní dotácií účinné od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách s účinnosťou od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách s účinnosťou od 1.1.2019
 • Nový zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2019
 • Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva s účinnosťou od 1.10.2018 a 1.1.2019
 • Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve s účinnosťou od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach s účinnosťou od 1.1.2019
 • Charakteristiky platových tried pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 29.1.2020
Miesto: Bratislava