Prehľad vybraných legislatívnych zmien v environmentalistike a odpadovom hospodárstve od 1.1.2019

Komplexný prehľad vybraných legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve od 1.1.2019 máte v tejto tlačenej publikácii ihneď k dispozícii. 


V rámci zakúpenia tlačenej publikácie máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Input:

Prehľad vybraných legislatívnych zmien v environmentalistike a odpadovom hospodárstve od 1.1.2019:

129,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 5 € bez DPH

Obsah

 • Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd od 1.1.2019
 • Zákon č. 310/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov od 1.1.2019
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základné zmeny od 1.1.2019
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1.1.2019
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1.1.2019
 • Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov a za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o odpadoch od 1.1.2019 – zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
 • Zmeny v zákone o odpadoch – cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o odpadoch – ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o odpadoch – nové povinnosti od 1.1.2019
 • Novela zákona o odpadoch – zmeny v zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu od 1.1.2019
 • Novela zákona o odpadoch – zmeny v právach vlastníka pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov od 1.1.2019
 • Nové povinnosti koordinačného centra podľa novely zákona o odpadoch od 1.1.2019
 • Novela zákona o odpadoch – zmeny v účelovej finančnej rezerve od 1.1.2019
 • Zmeny v Organizácii zodpovednosti výrobcov a zabezpečovania plnenia vyhradených povinností od 1.1.2019
 • Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde – konkrétne ustanovenia od 1.1.2019
 • Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde od 1.1.2019
 • Zákon č. 308/2018 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) od 1.1.2019
 • Zákon č. 310/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi od 1.1.2019

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 15
Najbližší termín: 14.1.2020
Miesto: Trenčín