Prehľad vybraných legislatívnych zmien od 1.1.2019

Tlačená publikácia obsahuje odborne spracované vybrané legislatívne zmeny účinné od 1.1.2019, a to z viacerých tematických odborných oblastí. Publikácia je spracovaná odborníkmi z praxe a obsahuje informácie k vybraným legislatívnym zmenám.


V rámci zakúpenia tlačenej publikácie máte možnosť položiť počas jedného kalendárneho roka 10 otázok k problematike legislatívnych zmien, ktoré vám zodpovedajú odborníci z praxe. Publikácia vychádza nepravidelne, v prípade aktualizácie vám bude zaslaná aktualizovaná publikácia s faktúrou na úhradu.

Input:

Prehľad vybraných legislatívnych zmien od 1.1.2019:

159,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 5 € bez DPH

Obsah

ÚČTOVNÍCTVO A DANE

 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.10.2018 a od 1.1.2019
 • Novela zákona o účtovníctve od 1.10.2018
 • Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1.1.2019
 • Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1.1.2019
 • Novely zákona o dani z príjmov týkajúce sa právnických osôb účinné od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019
 • Zmeny v tlačive mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Zmeny v tlačive ročného hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Zmeny v tlačive ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019
 • Novela zákona o DPH od 1.1.2019
 • Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1.2019

MZDOVÁ PROBLEMATIKA

 • Rodičovský príspevok od 1.1.2019
 • Minimálna mzda od 1.1.2019
 • Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a ostaté sociálne dávky od 1.1.2019
 • Vplyv životného minima na daňové veličiny v roku 2019
 • Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2019
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 1.1.2019
 • Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1.9.2018
 • Dôležité čísla v mzdovej problematike pre roky 2018 a 2019

ENVIRONMENTALISTIKA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd od 1.1.2019
 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov od 1.1.2019
 • Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – základné zmeny od 1.1.2019
 • Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1.1.2019
 • Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov od 1.1.2019
 • Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov a za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o odpadoch od 1.1.2019 – zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu
 • Zmeny v zákone o odpadoch – cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o odpadoch – ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov od 1.1.2019
 • Zmeny v zákone o odpadoch – nové povinnosti od 1.1.2019
 • Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde – konkrétne ustanovenia od 1.1.2019
 • Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde od 1.1.2019
 • Zákon č. 308/2018 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) od 1.1.2019
 • Zákon č. 310/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi od 1.1.2019
 • Novela zákona o odpadoch – zmeny v zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu od 1.1.2019
 • Novela zákona o odpadoch – zmeny v právach vlastníka pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov od 1.1.2019
 • Nové povinnosti koordinačného centra podľa novely zákona o odpadoch od 1.1.2019
 • Novela zákona o odpadoch – zmeny v účelovej finančnej rezerve od 1.1.2019
 • Zmeny v Organizácii zodpovednosti výrobcov a zabezpečovania plnenia vyhradených povinností od 1.1.2019

VEREJNÁ SPRÁVA, ŠKOLSTVO, DOTÁCIE

 • Boj proti byrokracii vo verejnom obstarávaní od 1.9.2018 a od 1.1.2019
 • Novely zákonov o rozpočtových pravidlách schválené a účinné od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od 1.1.2019
 • Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1.1.2019
 • Vyhláška č. 241/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania účinná od 1.1.2019
 • Vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania účinná od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 396/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania účinná od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1.1.2019
 • Novely zákonov o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVaJS, colníkov, profesionálnych vojakov od 1.1.2019
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch od 1.1.2019
 • Zmeny v poskytovaní dotácií z Ministerstva kultúry od 1.1.2019
 • Zmeny v poskytovaní dotácií účinné od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách s účinnosťou od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách s účinnosťou od 1.1.2019

OSTATNÉ

 • Novelizácia Občianskeho zákonníka od 1.9.2018 a 1.1.2019
 • Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od 1.9.2018
 • Novela Stavebného zákona od 1.1.2019
 • Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019
 • Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch od 1.1.2019

PRÍLOHY

 • Oznámenie MF SR č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse
 • Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse
 • Potvrdenie o podaní hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse
 • Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľ dane, zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse za zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac
 • Poučenie na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľ dane, zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse za zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac
 • Potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 3.3.2020
Miesto: Bratislava