Predpisy a dokumenty pre školstvo

Web: https://dokumentacia.skolaefektivne.sk/

Odborný portál obsahuje informácie o legislatíve a smerniciach v školstve. Nájdete v ňom dokumentáciu zodpovednej osoby, pravidlá zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried a odmeňovanie nepedagogických zamestnancov. Tiež všetko potrebné o školskej jedálni a stravovaní. Všetci určite ocenia tlačivá a formuláre.


Odborný portál Predpisy a dokumenty pre školstvo je jedinečný zdroj profesijných informácií pre každého pracovníka, ktorý je zodpovedný za chod školskej organizácie resp. školy. Je odbornou pomôckou tak pre riaditeľa školy, účtovníka, personalistu, ako i ostatných pedagogických ako i nepedagogických zamestnancov školy. Obsahuje náležite odborne spracované profesijné informácie z oblastiaktuálneho legislatívneho diania, vzorov a smerníc  pre fungovanie školy, dokumentácie zodpovednej osoby v školstve.

Input:

Predpisy a dokumenty pre školstvo
(249 € bez DPH)

Obsah

·        Legislatíva v oblasti školstva

  • Novinky a pripravované zmeny v oblasti školstva

·        Smernice pre školstvo

  • Smernice z oblasti školstva
  • Smernice z oblasti financovania
  • Smernice z oblasti miezd a pracovného práva
  • Smernice z oblasti BOZP a OPP
  • Súvisiace právne predpisy

·        Dokumentácia zodpovednej osoby v školstve

·        Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

·        Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov v školskom zariadení

·        Školská jedáleň a stravovanie v školskom zariadení

·        Tlačivá a formuláre

Autori