Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo právami, či kompetenciami.


Posledná časť publikácie je venovaná príkladom účtovania v zmysle textu publikácie a najčastejších prípadov, ktoré sa vyskytujú v živote jednotky územnej samosprávy. Čitateľovi je prezentovaný spôsob účtovania z hľadiska príjmu alebo výdavku v tej fáze, kedy prichádza k charakterizovaniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Vybrané účtovné súvzťažnosti a ekonomické klasifikácie obsahujú poznámky k zaujímavým a dôležitým faktom, na ktoré sa predkontácia alebo ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie odvoláva. V tabuľkových prehľadoch je spomenutá i posledná novela Metodického usmernenia č. MF/020357/2015-421 k Opatreniu  MF SR č.  MF/010175/2004-42 (dodatok č. 14 a dodatok č. 15 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi v 2/2016 pod č. MF/025565/2015-421). 

Input:

Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania:

49 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Zmeny a novely vybraných právnych predpisov

 • Finančná kontrola z pohľadu zamestnancov v praxi
 • Zmena v oceňovaní
 • Nárok starostu na dovolenku a prostriedky sociálneho fondu
 • Miestny poplatok za rozvoj v obci
 • Ambulantný predaj v obci
 • Novela Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42
 • Zostavenie návrhu rozpočtu na rozpočtové roky 2016-2018
 • Nové lehoty pre zasielanie finančných výkazov MF SR
 • Daňová povinnosť pre obce registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty
 • Dotácie v obci
 • Nakladanie s majetkom a majetkovými právami
 • Konflikty záujmov v obci
 • Poslanci obecného zastupiteľstva
 • Starosta obce
 • Hlavný kontrolór obce
 • Zamestnanci obce
 • Verejnosť
 • Verejné financie a nakladanie s nimi

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

 • Personálny aparát organizácie
 • Disponovanie s verejnými prostriedkami  a majetkom organizácie

Vybrané vzorové smernice a vzory

 • Smernica o evidencii drobného hmotného majetku
 • Smernica o vedení pokladničnej hotovosti a cenín
 • Smernica o používaní verejných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely
 • Smernica o prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení a podnetov o protispoločenskej činnosti v obci
 • Smernica o tvorbe, vedení a používaní rezervného fondu v príspevkovej organizácii
 • Smernica k účtovným a interným dokladom
 • Smernica k  základnej finančnej kontrole a administratívnej finančnej kontrole
 • Oznámenie o výške a priznaní návratnej finančnej výpomoci
 • Oznámenie o výške transferu organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti

Pravidlá kontrolnej činnosti

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanie

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava