Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

Web: https://prirucka-pre-obce.dashofer.sk/

Prehľadne spracovaná online kniha pre orgány obce ako aj pre hlavných kontrolórov a pre zamestnancov úsekov v obci a v organizáciách v zriaďovacej pôsobnosti obce. Jej spracovanie nadväzuje na kontrolnú činnosť, zistenia a nedostatky v oblasti verejnej správy i časté otázky verejnosti. Online kniha sa zaoberá prípadmi z oblasti nakladania s verejnými prostriedkami, majetkom, právami a povinnosťami zamestnancov, orgánom obce a prípadmi konfliktov záujmov, ktoré sú často v územnej samospráve frekventované. 


  • Online kniha sa dôsledne venuje problematike kontrolnej činnosti, zistenia a nedostatkom v oblasti verejnej správy (obce) i častým otázkam verejnosti.
  • Zoznámite sa so zmenami a novelami vybraných právnych predpisov týkajúcich sa problematiky obce
  • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
  • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autora.
Input:

Ročné predplatné online knihy Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania
(162 € bez DPH)

Obsah

Zmeny a novely vybraných právnych predpisov

Obce

-        Dotácie v obci

-        Nakladanie s majetkom a majetkovými právami

-        Konflikty záujmov v obci

-        Poslanci obecného zastupiteľstva

-        Starosta obce

-        Hlavný kontrolór obce

-        Zamestnanci obce

-        Verejnosť

-        Verejné financie a nakladanie s nimi

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obce

-        Personálny aparát organizácie

-        Disponovanie s verejnými prostriedkami a majetkom organizácie

Vybrané vzorové smernice

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a účtovanie

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Mgr. Jozef Sýkora, MBA