Tlačená príručka

Aktuálne vzory pracovnoprávnych písomností po novele Zákonníka práce od 1.11.2022

Formát: A5

Odborná publikácia predstavuje nezameniteľný nástroj pre Váš úspech v oblasti pracovného práva. Publikácia prináša 30 aktuálnych vzorov pracovnoprávnych dokumentov pripravených na okamžité použitie kedykoľvek a kdekoľvek. S novelami Zákonníka práce sa dynamicky menia aj potreby v pracovnoprávnej dokumentácii, a preto každému zamestnávateľovi, ako aj odborníkom – HR manažérom, personalistom a mzdovým účtovníkom odporúčame, aby mali túto praktickú pomôcku k dispozícii.

Zakúpením tejto odbornej publikácie získate tlačenú brožúru obsahujúcu vzory pracovnoprávnych dokumentov, USB kľúč s dokumentmi vo formáte MS Word a neobmedzený prístup na online portál na adrese https://odborna-pomocka.dashofer.sk/. Kúpou  získate všetko, čo potrebujete pre úspech vo Vašej práci!

V rámci zakúpenia odbornej publikácie získavate tlačenú brožúru so vzormi pracovnoprávnych dokumentov, USB s dokumentami vo formáte MS Word, prístup na portál https://odborna-pomocka.dashofer.sk/

Obsah

Pracovná zmluva - V pracovnej zmluve sa s účinnosťou od 1.11.2022 dohodnú len všeobecné podstatné náležitosti a pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania bude mať zamestnávateľ právo voľby, či informáciu o nich poskytne zamestnancovi samostatne v písomnej forme (či už listinne alebo ako elektronický dokument), alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky.

Preradenie zamestnanca na inú prácu – oznámenie podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) ZP (Zákonníka práce) -  S účinnosťou od 1.11.2022 v kontexte prechodu na inú formu zamestnania je potrebné zvýrazniť, že zamestnanci, ktorí pracujú v atypických formách zamestnania môžu požiadať o prechod z pracovného pomeru na dobu určitú na pracovný pomer na dobu neurčitú, prípadne ak majú pracovný pomer na kratší pracovný čas budú môcť požiadať o pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas.

Preradenie zamestnanca na inú prácu podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) ZP (Zákonníka práce) - S účinnosťou od 1.11.2022 v kontexte prechodu na inú formu zamestnania je potrebné zvýrazniť, že zamestnanci, ktorí pracujú v atypických formách zamestnania môžu požiadať o prechod z pracovného pomeru na dobu určitú na pracovný pomer na dobu neurčitú, prípadne ak majú pracovný pomer na kratší pracovný čas budú môcť požiadať o pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas.

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi podľa ustanovenia § 58 a § 58a ZP (Zákonníka práce) – v danom vzore nie sú od 1.11. potrebné zmeny.

Ponuka inej práce (§ 63 ods. 2 ZP) – v tomto vzore nie sú od 1.11. potrebné zmeny.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa (podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce) - S cieľom zabezpečenia proporcionality skúšobnej doby k dĺžke trvania pracovného pomeru na dobu určitú platí od 1.11.2022 nová úprava skúšobnej doby, v zmysle ktorej u zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru, tým však nie je dotknuté ustanovenie § 45 ods. 1 Zákonníka práce. 

Dohoda o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce - Od 1.11.2022 Zákonník práce ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zamestnanca podľa ustanovenia § 67 Zákonníka práce - Od 1.11.2022 Zákonník práce ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce - Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. V prípade doručovania poštovou zásielkou je bežná úložná lehota 18 dní. Od 1.11.2022 Zákonník práce ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce - Od 1.11.2022 Zákonník práce ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce - Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. V prípade doručovania poštovou zásielkou je bežná úložná lehota 18 dní. Od 1.11.2022 Zákonník práce ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladov podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 ZP - Pri doručovaní výpovede je potrebné postupovať podľa ustanovenia § 38 ZP (Zákonníka práce). Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. V prípade doručovania poštovou zásielkou je bežná úložná lehota 18 dní. Novela Zákonníka s účinnosťou od 1.11.2022 ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e Zákonníka práce - Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. V prípade doručovania poštovou zásielkou je bežná úložná lehota 18 dní. Novela Zákonníka s účinnosťou od 1.11.2022 ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce - Novela Zákonníka s účinnosťou od 1.11.2022 ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce - Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. V prípade doručovania poštovou zásielkou je bežná úložná lehota 18 dní. Novela Zákonníka reaguje aj na tieto potreby praxe a ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce - Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. V prípade doručovania poštovou zásielkou je bežná úložná lehota 18 dní. Novela Zákonníka reaguje aj na tieto potreby praxe a ukladá všeobecnú minimálnu dĺžku úložnej lehoty v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to 10 dní. Ak by napríklad zamestnávateľ chcel prostredníctvom poštového podniku doručiť zamestnancovi výpoveď, pričom by výpovedná lehota mala začať plynúť už od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, bude musieť počítať minimálne s 10 dňami uloženia zásielky za účelom prevzatia zamestnancom.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce – v tomto kontexte nie sú od 1.11.2022 potrebné zmeny.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (§ 69 ods. 1 písm. b) ZP) – v tomto kontexte nie sú od 1.11.2022 potrebné zmeny.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce – v tomto kontexte nie sú od 1.11.2022 potrebné zmeny.

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa ustanovenia § 226 Zákonníka práce - S účinnosťou od 1.11.2022 právo na predvídateľné pracovné podmienky majú nielen zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Z uvedeného dôvodu od 1.11.2022 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť dni a časové úseky, v ktorých môže zamestnanec očakávať výkon práce a kedy môže byť vopred zavolaný na výkon práce (lehota nesmie byť kratšia ako 24 hodín), ďalej platí, že zamestnanec nemusí vykonať prácu mimo oznámených časových rámcov, a ak dôjde k zrušeniu práce po určitej lehote, zamestnanec má právo na kompenzáciu (najmenej v sume 30 % odmeny).

Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa ustanovení § 227 a 228 Zákonníka práce - Od 1.11.2022 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť dni a časové úseky, v ktorých môže zamestnanec očakávať výkon práce a kedy môže byť vopred zavolaný na výkon práce (lehota nesmie byť kratšia ako 24 hodín), ďalej platí, že zamestnanec nemusí vykonať prácu mimo oznámených časových rámcov, a ak dôjde k zrušeniu práce po určitej lehote, zamestnanec má právo na kompenzáciu (najmenej v sume 30 % odmeny).

Výpoveď z dohody o brigádnickej práci študentov podľa ustanovenia § 228 ods. 2 Zákonníka práce - v tomto vzore nie sú od 1.11.2022 potrebné zmeny.

Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa ustanovenia § 228a Zákonníka práce - Od 1.11.2022 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť dni a časové úseky, v ktorých môže zamestnanec očakávať výkon práce a kedy môže byť vopred zavolaný na výkon práce (lehota nesmie byť kratšia ako 24 hodín), ďalej platí, že zamestnanec nemusí vykonať prácu mimo oznámených časových rámcov, a ak dôjde k zrušeniu práce po určitej lehote, zamestnanec má právo na kompenzáciu (najmenej v sume 30 % odmeny).

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodou - Novelou Zákonníka práce účinnou odo dňa 1. novembra 2022 má dôjsť okrem iného aj k vyjasneniu právnych otázok, ktoré sa týkajú lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ak sa pracovný pomer predlžuje z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce.

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca - Novelou Zákonníka práce účinnou odo dňa 1. novembra 2022 má dôjsť okrem iného aj k vyjasneniu právnych otázok, ktoré sa týkajú lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ak sa pracovný pomer predlžuje z dôvodu plynutia ochrannej doby podľa § 64 ods. 2 Zákonníka práce.

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca - Od 1. 11. 2022 sa osobitne upravuje lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru vo vzťahu k plynutiu ochrannej doby a ustanovuje sa výnimka, kedy sa na plynutie ochrannej doby pri určení začiatku lehoty podľa § 77 (lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde)prihliada – a to v prípade, ak ide o dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca. V tomto prípade ochranná lehota začne plynúť až posledným dňom predĺženého pracovného pomeru, najneskôr však možno uplatniť neplatné skončenie pracovného pomeru do šiestich mesiacov odo dňa, keď by sa mal pracovný pomer skončiť ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe.

Žaloba o vyslovenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca – V tomto vzore nie sú potrebné zmeny, avšak od 1. 11. 2022 sa osobitne upravuje lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru vo vzťahu k plynutiu ochrannej doby a ustanovuje sa výnimka, kedy sa na plynutie ochrannej doby pri určení začiatku lehoty podľa § 77 (lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde)prihliada – a to v prípade, ak ide o dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca. V tomto prípade ochranná lehota začne plynúť až posledným dňom predĺženého pracovného pomeru, najneskôr však možno uplatniť neplatné skončenie pracovného pomeru do šiestich mesiacov odo dňa, keď by sa mal pracovný pomer skončiť ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe.

Žaloba o vyslovenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca – v tomto kontexte nie sú potrebné zmeny.

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe –  od 1.11.2022 nová úprava skúšobnej doby, v zmysle ktorej u zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru, tým však nie je dotknuté ustanovenie § 45 ods. 1 Zákonníka práce. 

Vyhlásenie ručiteľa – vzor – v tomto kontexte nie sú potrebné žiadne zmeny.

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk