Oznamovacia povinnosť užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania

Táto príručka sa zaoberá povinnosťami v rámci oznamovania užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania. V príručke nájdete komplexne spracovanú problematiku oznamovacej povinnosti od odborníkov priamo zo SHMÚ


Povinnosť oznamovania údajov pre vodnú bilanciu je určená zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov v § 6 o vodnej bilancii. Na základe tejto povinnosti po splnení zákonom stanovených limitov sú oznamovatelia (zväčša podnikateľské subjekty) povinní oznamovať údaje o odbere povrchovej vody a podzemnej vody, o zistených zdrojoch podzemnej vody a o vypúšťaní odpadovej vody a osobitej vody. Cieľom príručky je, aby oznamovatelia nielen vedeli o oznamovacej povinnosti užívania vôd, ale tieto údaje oznamovali korektne, v termíne a s vyžadovanými náležitosťami. 

Input:

Oznamovacia povinnosť užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Obsah:

 • Legislatívny rámec
 • Oznamovanie údajov pre vodnú bilanciu
 • Oznamovanie údajov do NRZ
 • Zber údajov z oznamovacej povinnosti
 • Osobitné užívanie vôd – údaje pre vodnú bilanciu
 • Popis tlačív a návod na vyplnenie
 • Oznamovanie údajov o odbere povrchovej vody
 • Popis tlačiva „Oznámenie o začatí a zmene odberu povrchovej vody“ a návod na vyplnenie
 • Popis tlačiva  Oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd a návod na vyplnenie
 • Kedy a kam zasielať oznamované údaje o odbere povrchovej vody
 • Oznamovanie údajov o odbere podzemnej vody
 • Oznamovanie údajov o zistení zdroja podzemnej vody
 • Oznamovanie údajov o začatí a zmene odberu podzemnej vody a návod na vyplnenie 
 • Popis tlačiva „Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd“ a návod na vyplnenie  
 • Popis tlačiva „Sumár organizácie pri odbere podzemných vôd“ a návod na vyplnenie
 • Kedy a kam zasielať oznamované údaje o odbere podzemnej vody
 • Oznamovanie údajov o vypúšťaní odpadových vôd
 • Popis tlačiva „Oznámenie o začatí a zmene vypúšťania odpadových alebo osobitných vôd do povrchových vôd, resp. podzemných vôd“ a návod na vyplnenie
 • Popis tlačiva „Oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd resp. do podzemných vôd“ a návod na vyplnenie
 • Národný register znečisťovania
 • Spracovanie a využitie údajov o nakladaní s vodami
 • Spracovanie údajov o nakladaní s vodami
 • Využitie údajov o nakladaní s vodami
 • Sprístupnenie údajov
 • Príloha – tlačivá pre oznamovaciu povinnosť

Autori

Autorský kolektív tvoria odborníci priamo zo SHMÚ:

 • Ing. Jana Poórová, PhD. - celý profesijný život pracuje na Slovenskom hydrometeorologickom ústav, kde sa venuje hydrológii a vodnému hospodárstvu, a to prevádzkovej a výskumno-vývojovej činnosti v oblasti  monitorovania a hodnotenia vôd, aplikovanej hydrológie na národnej a medzinárodnej úrovni. Má skúsenosti s implementáciou Smerníc EK v oblasti vôd na národnej a medzinárodnej úrovni, odborne sa podieľa pri príprave strategických a plánovacích dokumentov, legislatívnych predpisov v oblasti vôd a životného prostredia. V ostatnom období sa venuje najmä bilancii vodných zdrojov, hodnoteniu sucha a nedostatku vody.
 • Ing. Daniela Ďurkovičová -dlhoročne pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na odbore Kvalita povrchových vôd. Je zodpovedná za zber, spracovanie a reportovanie údajov o odbere povrchových vôd a vypúšťaní odpadových vôd oznamovaných do Súhrnnej evidencie o vodách. Koordinuje a zabezpečuje zber, spracovanie,  reportovanie údajov o  uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy a prenose odpadových vôd a odpadov oznamovaných do Národného registra znečisťovania. Je členkou výkonného výboru k Európskemu registru uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.
 • Ing. Jana Döményová - dlhoročne pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na odbore Kvalita povrchových vôd v oblasti ochrany vôd, ktorej súčasťou je aj problematika vodohospodárskej bilancie kvality povrchovej vody a spracovanie údajov o nakladaní s vodami.
 • Ing. Eugen Kullman, PhD. - pracuje na Slovenskom hydrometeorologickom ústav, kde sa venuje podzemným vodám, ich monitorovaniu, hodnoteniu krátkodobých a dlhodobých zmien ich režimu, vodnej bilancii, hodnoteniu sucha, analýze dôsledkov klimatických zmien na zdroje a zásoby podzemných vôd a legislatíve v oblasti vôd. Podieľa sa na príprave podkladov pre plánovacie dokumenty vodného hospodárstva. Je riešiteľom národných úloh a medzinárodných projektov zameraných na transpozíciu Smerníc EK a na procesy merania a hodnotenia podzemných vôd.
 • RNDr. Štefan Leitmann -  sa špecializuje na analýzu a spracovanie hydrologických údajov a informácií, vodnú bilanciu, hodnotenie zdrojov vôd a užívania vôd. Má skúsenosti s implementáciou Smerníc EK v oblasti vôd na národnej  úrovni, odborne sa podieľa pri príprave strategických a plánovacích dokumentov v oblasti vôd a životného prostredia. V súčasnom období sa venuje najmä spracovávaniu odberov podzemných vôd a ich posudzovaním vo väzbe na bilančné hodnotenia hydrogeologických rajónov.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 4.2.2019
Miesto: Žilina