Produkty na USB

Overview of decrees related to the revision of technical equipment (Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení)

Fundamentálne zamerania predmetného webinára predstavuje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Predmet  úpravy danej vyhlášky spočíva v podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.

Obsah

00:00:15 Úvod
00:01:10 Technické zariadenia všeobecne
00:04:00 Základné právne predpisy
00:05:00 Predmet úpravy Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
00:05:45 Pôsobnosť vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
00:06:20 Rozdelenie technických zariadení
00:07:30 BOZP vo svetle vyhlášky
00:10:20 Požiadavky na zaistenie BOZP
00:13:30 Podrobnosti na zaistenie BOZP pri práci pri prevádzke technického zariadenia
00:14:45 Ako kontrolovať stav bezpečnosti technického zariadenia
00:17:00 Kontrola stavu bezpečnosti
00:18:05 Obsluha vyhradeného technického zariadenia
00:19:45 Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia
00:21:30 Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom
00:21:45 Vybrané otázky a odpovede

Zoznam autorov

 Mgr. Alexandra Mišinová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk