Spravodajca vo verejnej správe

Web: https://onnsropo.dashofer.sk/

Online časopis je určený pre účtovníkov, ekonómov, ale aj ostatných zamestnancov rozpočtových, príspevkových organizácií a obcí. Prináša najnovšie informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, daní a miezd vo verejnej správe,
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre verejnú správu,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe,  
 • množstvo rád a tipov pre vašu prácu,
 • praktické pomôcky ako napr. zoznamy a adresáre, cestovné náhrady, daňový kalendár, platové tarify,
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na vaše otázky v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z obsahu vyberáme:

 • Účtovanie školskej jedálne v obci
 • Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ
 • Výkon vonkajších a vnútorných typov kontrol v organizáciách školstva
 • Zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2018
 • Návratné zdroje financovania v podmienkach územnej samosprávy v roku 2017
 • Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
 • Miestne dane a miestny poplatok v roku 2017 s príkladmi účtovania
 • Záverečný účet obce
 • Skúsenosti z uplatňovania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v aplikačnej praxi orgánov verejnej správy
 • Súbežný výkon pracovného pomeru zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Komparácia účtovníctva vo vybraných právnických subjektoch
 • Kontrola dodržiavania zákona o archívoch a registratúrach v územnej samospráve hlavným kontrolórom
 • Smernica o finančnej kontrole
 • Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obci
 • Rady a tipy, ako vložiť poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve do príslušného registra
 • a mnohé ďalšie...

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Ďalší autori:

 • Ing. Miriam Majorová
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Mgr. Jana Takáčová
 • JUDr. Simona Laktišová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • JUDr. Renáta Považanová
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • Ing. Peter Kondáš