DPH online

Web: https://onndph.dashofer.sk/

Online časopis prináša prehľad v problematike DPH vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch. Zároveň vás upozorní na zmeny v legislatíve z oblasti DPH. V každom čísle nájdete aktuálne články a odpovede na otázky spracované odborníkmi na problematiku DPH. Online časopis je dvojtýždenník.


Online časopis:

 • pomôže vám orientovať sa v rýchlo sa meniacej problematike najdiskutovanejšej dane na Slovensku - DPH,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • nájdete tu úplné znenie zákona o DPH, pokynov a usmernení FR SR a MF SR vydaných k zákonu o DPH,
 • zoznamy a adresáre - kontakty na úrady pre registráciu pre DPH v EÚ,
 • ďalšie praktické informácie, napr. daňový kalendár DPH, sadzby dane v členských štátoch EÚ, limity pre nadobudnutie tovaru platné v EÚ a pre zásielkový predaj, atď.
 • editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, daní a miezd,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

Z obsahu vyberáme:

 • Novela zákona o DPH od 1. 1. 2017
 • Koncoročné povinnosti platiteľov DPH v roku 2016
 • Dodatočný kontrolný výkaz k DPH v roku 2016
 • Prehľad najdôležitejších zmien v DPH v roku 2016 a ich fungovanie v praxi
 • Usmernenia z oblasti DPH v roku 2016
 • Odpočítanie DPH pri pracovných cestách v roku 2016
 • Zoznam tovarov podliehajúcich zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty v SR a ČR
 • Metodické pokyny z oblasti DPH v roku 2016
 • Prevádzkareň zahraničnej osoby a DPH v roku 2016
 • DPH v kontexte rozdielov slovenského a českého zákona v roku 2016
 • Činnosti zatriedené do sekcie F klasifikácie CPA v roku 2016
 • Príjmy zo zahraničia a povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH v roku 2016
 • Prijaté faktúry a kontrolný výkaz v roku 2016
 • Pravidlá samozdanenia v roku 2016
 • Výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie pre DPH v roku 2016
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu v roku 2016 (časť II.)
 • Limity pre zásielkový tovar (pri e-shopoch) v rámci EÚ v roku 2016
 • Pitný režim z daňového hľadiska v roku 2016
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a KV v roku 2016 (časť I.)
 • DPH z pohľadu cestovnej kancelárie v roku 2016
 • Služby, ktoré si vyžadujú registráciu pre DPH v roku 2016
 • Automobil a PHM z pohľadu DPH v roku 2016
 • Registrácia slovenských podnikateľov pre DPH v prípade obchodovania v rámci EÚ v roku 2016
 • Zásielkový predaj medzi SR a ČR v roku 2016 v praxi
 • Poskytovanie zliav a DPH v roku 2016
 • Škody a manká v kontexte DPH v roku 2016
 • Dodanie tovaru do členských štátov EÚ z pohľadu DPH v roku 2016
 • Refundácia dane v roku 2016
 • Oprava údajov v súhrnnom výkaze DPH v roku 2016
 • Prípady zrušenia registrácie pre DPH v roku 2016
 • Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. 6. 2016
 • Reklamné predmety z pohľadu DPH v roku 2016
 • Výhody a nevýhody osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby v roku 2016
 • Refakturácia cestovných nákladov z pohľadu DPH v roku 2016
 • Prenos daňovej povinnosti - príklad vystavenia faktúry v roku 2016
 • Kontrolný výkaz k DPH od 1. 4. 2016
 • Prenos daňovej povinnosti od 1. 1. 2016 - uvádzanie údajov do kontrolného výkazu a daňového priznania k DPH
 • Náležitosti faktúry v roku 2016
 • Tuzemské samozdanenie pri stavebných prácach od 1. 1. 2016
 • Zmeny v oblasti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu od 1. januára 2016
 • Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty pri vrátení dane od 1. januára 2016
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby od 1. januára 2016
 • Najčastejšie problémy pri kontrolnom výkaze v roku 2015
 • Zmeny od 1. januára 2016 v daňovom priznaní k DPH a pri oneskorenej registrácii pre DPH
 • Uplatňovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň a pri trojstrannom obchode od 1. januára 2016
 • Lehoty na vyhotovenie faktúry od 1. januára 2016

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

      

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Ivana Glazelová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Ján Pohlod
 • a ďaľší