Daňový TIP

Web: http://onndt.dashofer.sk/

Online časopis Daňový tip je určený pre každého, kto potrebuje rýchle, stručné, aktuálne a odborné informácie pre svoju daňovú prax. Časopis pripravujeme v spolupráci s autorským kolektívom, ktorý je zložený z daňových poradcov, audítorov, certifikovaných účtovníkov, pracovníkov Ministerstva financií SR, pracovníkov Finančného riaditeľstva SR a ďalších odborníkov. Online časopis je dvojtýždenník.


Online časopis:

 • Vám pomôže orientovať sa v neustále sa meniacej problematike daní a daňovej legislative,
 • prináša aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov,
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe,
 • na príkladoch vysvetľuje riešenie konkrétnych situácií v praxi,
 • jeho obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám,
 • súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis,
 • v obsahu  časopisu môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova,
 • ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, miezd a daní,
 • k práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online časopisu
(138 € bez DPH)

Obsah

Z posledných článkov vyberáme:

 • Daňovo uznané opravné položky v rámci daňovej optimalizácie v roku 2016
 • Oprava chýb minulých účtovných období v roku 2016
 • Prerušenie daňového odpisovania v roku 2016
 • Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2017
 • Daňové odpisy v rámci daňovej optimalizácie v roku 2016
 • Zrušenie daňovej licencie od roku 2018
 • Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2016
 • Usmernenie k uplatneniu povinného poistného športovcov v roku 2016
 • Informácie k príjmom fyzickej osoby, vydané Finančným riaditeľstvom SR
 • Daňová uznateľnosť výdavkov na vzdelávanie zamestnancov v roku 2016
 • Daňový bonus a nezdaniteľné časti základu dane u podnikateľov v roku 2016
 • Daňovo uznané rezervy v rámci daňovej optimalizácie v roku 2016
 • Zdaňovanie licenčných poplatkov, úrokov a dividend v roku 2016
 • Nové usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie na rok 2016
 • Výdavky na pohonné látky u fyzických osôb v roku 2016
 • Odpočet daňovej straty v rámci daňovej optimalizácie v roku 2016
 • Príjmy zamestnancov zo zdrojov v zahraničí v roku 2016
 • Daň vyberaná zrážkou pri platbách do zahraničia v roku 2016
 • Postúpenie pohľadávky z daňového hľadiska v roku 2016
 • Paušálne výdavky verzus skutočné výdavky daňovníka - fyzickej osoby (FO) v roku 2016
 • Súvislosti dlhodobých pohľadávok a zákona o dani z príjmov v roku 2016
 • Zmena reálnej hodnoty majetku v roku 2016
 • Technické zhodnotenie u nájomcu v roku 2016
 • Súvislosti dlhodobých záväzkov a zákona o dani z príjmov v roku 2016
 • Zmeny v uznateľnosti daňových nákladov od 1. 1. 2016
 • Dôvody na podanie dodatočného daňového priznania fyzickej osoby v roku 2016
 • Odpočet daňovej straty cez príklady z praxe v roku 2016
 • Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016
 • Zdanenie plnení zo sociálneho fondu v roku 2016
 • Daňové odpisy majetku v roku 2016
 • Daňovo uznané rezervy v roku 2016
 • Príjem z predaja zamestnaneckých akcií z pohľadu dane z príjmov v roku 2016
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
 • Predloženie transferovej dokumentácie správcovi dane v roku 2016
 • Zdaňovanie nepeňažných príjmov zamestnanca v roku 2016
 • Podstata transferového oceňovania a príklady závislého a nezávislého vzťahu v roku 2016
 • Transferové oceňovanie v praxi (rôzne situácie v súvislosti s transferovým oceňovaním)
 • Cestovné náhrady v roku 2016 z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Dodatočné daňové priznanie právnických osôb za rok 2015
 • Daňovo uznaný odpis pohľadávok v roku 2016
 • Kto neplatí daňovú licenciu v roku 2016
 • Dodatočné daňové priznanie fyzických osôb v roku 2016
 • Nová úprava "sponzorského" v zákone o dani z príjmov od roku 2016
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely s účinnosťou od 1.1.2016
 • Zverejňovanie zoznamov daňových dlžníkov podľa daňového poriadku od 1. mája 2016
 • Špecifické prípady pri daňovom priznaní právnických osôb za rok 2015
 • Daň vyberaná zrážkou po zapracovaní noviel s účinnosťou od 1. 1. 2016

 

 

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

 • Ing. Daniela Krištofíková, MBA
 • Ing. Monika Ziškayová
 • Ing. Alena Zábojová
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Dana Slivková
 • Mgr. Dana Hrušková
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Marta Mrvová
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Martina Uherová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava