Bezpečnosť práce

Web: https://oncbp.dashofer.sk/

Online kurz Bezpečnosť práce je určený konateľom, majiteľom malých firiem, technickým riaditeľom, účtovníkom a personalistom vo firmách s 1 až 25 zamestnancami. Kurz je určený aj referentom BOZP vo väčších spoločnostiach obchodného a administratívneho typu, či vo firmách s drobnou výrobou, nenáročnou na bezpečnostné opatrenia.


Online kurz Bezpečnosť práce napomôže získať potrebné znalosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tento kurz prináša základné informácie, prehľady a schémy o zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v nadväznosti na znenia konkrétnych právnych predpisov, do ktorých môže užívateľ priamo nahliadnuť. Online kurz neposkytuje vyčerpávajúce výklady všetkého, čo je v predpisoch na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej tiež "BOZP") obsiahnuté. Kurz však umožňuje, aby sa používateľ pracujúci s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v problematike BOZP lepšie orientoval.

Výhody, ktoré získate absolvovaním ONLINE kurzu:

  • Celý kurz môžete absolvovať na vlastnom PC a podľa vlastného tempa.
  • Získate najdôležitejšie poznatky z oblasti BOZP.
  • Budete vedieť, ako postupovať pri pracovnom úraze.
  • Budete vedieť, ako prideľovať osobné ochranné pracovné prostriedky.
  • Spoznáte najpoužívanejšie bezpečnostné značky.
  • Predídete nástrahám pri práci so zobrazovacou jednotkou.
  • Zistíte svoje povinnosti v oblasti chemických látok a skladovania.
  • Dozviete sa, na čo si dať pozor pri inšpekcii práce.
  • Po každej lekcií budete mať možnosť preveriť si vaše vedomosti získané z lekcie.
  • Po aplikovaní odporúčaní z online kurzu zvýšite bezpečnosť a efektívnosť vo svojej prevádzke.
Input:

Ročný vstup do online kurzu
(33 € bez DPH)

Obsah

1. lekcia: Význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2. lekcia: Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca  z hľadiska BOZP

3. lekcia: Bezpečnostné značky

4. lekcia: Chemické  látky a zmesi

5. lekcia: Skladovanie

6. lekcia: Pracovný úraz

7. lekcia: Osobné ochranné pracovné pomôcky

8. lekcia: BOZP v administratíve

9. lekcia: Inšpekcia práce a Správne delikty  (pokuty)

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

Ing. Jozef Mikula, PhD. sa venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prakticky 26 rokov. Z toho 13 rokov na Národnom inšpektoráte práce ako hlavný radca, a 13 rokov ako autorizovaný bezpečnostný technik (v súčasnosti tiež). BOZP prednášal 4 roky na fakulte BERG TU Košice. Skončil SVŠT v Bratislave -  strojnícka fakulta a doktorandské štúdium na VŠLD Zvolen.