Účtovná závierka v kocke

Web: https://uctovna-zavierka.dashofer.sk/

Online kniha je praktickým pomocníkom pre všetkých účtovníkov a ekonómov, ktorí každoročne zostavujú účtovnú závierku, či už v podvojnom alebo v jednoduchom účtovníctve. Predstavuje návod, ako správne zostaviť účtovnú závierku pre podnikateľské subjekty, ale aj pre fyzické osoby. Nájdete tu podrobne rozpísané jednotlivé kroky, ktorým sa nevyhnete pri jej zostavovaní, ale aj všetky potrebné tlačivá a formuláre.


 • Online kniha sa dôsledne venuje problematike účtovnej závierky.
 • Obsahuje postup krokov, ktoré musíte spraviť, aby účtovná závierka prebehla podľa legislatívnych pravidiel a postupov.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu všetky potrebné formuláre a tlačivá.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(198 € bez DPH)

Obsah

1. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva

 • Právna úprava účtovnej závierky
 • Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku
 • Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov
 • Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov
 • Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky

2. Uzávierkové činnosti

 • Uzatvorenie účtovných kníh a vyčíslenie konečných zostatkov a stavov
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Formálna stránka účtovnej závierky
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Lehoty na zostavenie a podanie účtovnej závierky
 • Uzávierkové činnosti
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Inventúra – zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a ich rozdielu
 • Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie
 • Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
 • Tvorba rezerv
 • Účtovanie tvorby a zúčtovania rezerv
 • Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
 • Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek
 • Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
 • Kontrola zaúčtovania odpisov
 • Účtovanie
 • Doúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok
 • Účtovanie o kurzových rozdieloch
 • Účtovné prípady zachytávajúce problematiku kurzových rozdielov
 • Výpočet výsledku hospodárenia a výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
 • Výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením
 • Odložená daň z príjmov
 • Splatná daň z príjmov

3. Povinnosti účtovných jednotiek po zostavení účtovnej závierky

 • Uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok
 • Spôsoby vkladania účtovnej závierky do registru
 • Lehoty na doručenie účtovnej závierky správcovi registru
 • Uložiť individuálnu výročnú správu do zbierky listín obchodného registra
 • Zverejniť účtovnú závierku na webovom sídle účtovnej jednotky
 • Overiť účtovnú závierku audítorom
 • Zostaviť výročnú správu

4. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

 • Úvod do problematiky účtovnej závierky
 • Právna úprava účtovnej závierky
 • Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku
 • Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie
 • Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich
 • Kontrola účtovania v peňažnom denníku
 • Kontrola účtovania v knihe záväzkov a knihe pohľadávok
 • Kontrola účtovania v pomocných knihách
 • Inventarizácia a inventúra v jednoduchom účtovníctve ako súčasť účtovnej závierky
 • Inventúra
 • Inventarizácia
 • Účtovanie inventarizačných rozdielov v jednoduchom účtovníctve
 • Uzatvorenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky
 • Uzatvorenie účtovníctva
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Povinnosti účtovných jednotiek po zostavení účtovnej závierky

5. Účtovná závierka za rok 2019 pre mikroúčtovné jednotky

 • Úvod do problematiky účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019
 • Právna úprava účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019
 • Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019
 • Povinnosti mikro účtovných jednotiek po zostavení účtovnej závierky

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Ivana Redekyová
 • Bc. Lucia Hanusová HA-NA Consult