Praktický sprievodca účtovníctvom

Web: https://sprievodca-uctovnictvom.dashofer.sk/

Online kniha je komplexným pomocníkom pre každú účtovníčku obchodnej spoločnosti (a.s., s.r.o.). Skutočnosť, že na tvorbe knihy sa podieľajú odborníci z Ministerstva financií, Ekonomickej univerzity v Bratislave, audítori ako aj skúsení praktici, zaručuje nielen jej aktuálnosť (výklad zodpovedá najnovšiemu legislatívnemu stavu), ale aj komplexnosť pri riešení danej problematiky.


 • Online kniha sa dôsledne venuje problematike podvojného účtovníctva.
 • Zoznámite sa so základnými inštitútmi, ktoré potrebujete ovládať pre správne vedenie podvojného účtovníctva vo vašej spoločnosti.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Zúčtovacie vzťahy – evidencia zúčtovacích vzťahov v účtovníctve, oceňovanie a analytická evidencia zúčtovacích vzťahov, inventarizácia a vykazovanie zúčtovacích vzťahov, pohľadávky a záväzky z obchodného styku, pohľadávky a záväzky voči zamestnancom (vrátane zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia), účtovanie miezd spolu s príkladmi
 • Dlhodobý majetok – evidencia dlhodobého majetku v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku – príklady a predkontácie, odpisovanie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie s príkladmi
 • Zásoby – evidencia zásob v účtovníctve, obstarávanie a oceňovanie zásob s príkladmi, Účtovanie zásob spôsobom A a spôsobom B – príklady a predkontácie
 • Krátkodobý finančný majetok a záväzky – oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov spolu s príkladmi a predkontáciami, najčastejšie chyby pri oceňovaní krátkodobého finančného majetku a záväzkov, inventarizácia krátkodobého finančného majetku a záväzkov
 • Vlastné imanie a dlhodobé záväzky – základné imanie – príklady a predkontácie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku + príklady a predkontácie
 • Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia – náklady a výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnosti, časové rozlíšenie nákladov a výdavkov, príklady a predkontácie, časové rozlíšenie výnosov a príjmov, príklady a predkontácie, opravy chýb minulých účtovných období s príkladmi, výsledok hospodárenia a stanovenie základu dane z príjmov
 • Dane – daň z príjmov právnických osôb, splatná a odložená, daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 ZDP – príklady, DPH, dane z majetku, daň z motorových vozidiel spolu s príkladmi
 • Účtovná závierka a kontrola účtovníctva - účtovná závierka 201x – komplexný príklad
 • Vybrané témy - účtovníctvo a finančná analýza, finančný prenájom (lízing), zákazková výroba
 • Otázky a odpovede - vybrané otázky a odpovede zákazníkov vydavateľstva VD
 • Legislatíva - prehľad legislatívnych zmien formou krátkych príspevkov

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Králik 
 • Ing. Ján Bolgáč
 • Ing. Robert Janeček
 • Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.
 • Ing. Martina Mateášová, PhD.
 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Marián Muzyka
 • Ing. Antónia Parajková
 • Doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
 • Ing. Miroslava Vašeková, PhD.
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Alica Fisterová 
 • doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.