Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

Web: https://zakon-o-dph.dashofer.sk/

Online kniha ponúka viac ako 300 príkladov a komentárov pre jednoduchšiu orientáciu v komplexnom zákone o DPH. Dôsledne vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej dane či určenie miesta dodania pri cezhraničných službách.


  • Online kniha sa dôsledne venuje všetkým paragrafom zákona o DPH, ktoré sú doplnené o odborné komentáre a praktické príklady.
  • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
  • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
  • V obsahu  knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
  • Nájdete tu aktuálne plné znenia paragrafov.
  • Okrem iného máte prístup k praktickým informáciám – daňový kalendár, informácie o možnostiach vrátenia dane, sadzby dane v EÚ, štruktúra IČ DPH v EÚ, adresár úradov.
  • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
  • Kniha ponúka aj editovateľné tlačivá pre oblasť účtovníctva, miezd a daní.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

Lexikón pojmov a príkladov zo zákona o DPH

Komentár k paragrafom:

§ 1-3
Základné ustanovenia

§ 4-7a
Registračné povinnosti skupín, členov skupín, zahraničných osôb, dodávateľov a nadobúdateľov tovarov

§ 8-12
Zdaniteľné obchody, dodanie tovaru a služby, dovoz tovaru a nadobudnutie tovaru. Kapitola tiež rieši čo sa nepovažuje za dodanie tovaru či služby.

§ 13-18
Miesto zdaniteľného obchodu pri dodaní a dovoze tovarov, služieb, služieb vo výnimkách a nadobudnutí tovarov z iných členských štátov

§ 19-21
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru

§ 22-25
Základ dane a sadzba dane pri dodaní tovaru a služby, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri dovoze tovaru a taktiež oprava základu dane

§ 26-27
Sadzba dane, prepočet cudzej meny a postupy zaokrúhľovania dane

§ 28-37
Oslobodenie od dane v prípadoch poštových služieb, zdravotnej starostlivosti, služieb sociálnej pomoci, výchovných služieb a vzdelávacích služieb, služieb dodávaných členom či súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, ďalej oslobodenie od dane pri kultúrnych službách, zhromažďovaní finančných prostriedkov a služieb verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu a poisťovacích služieb

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

§ 39-46
Oslobodenie od dane pri finančných službách, pri predaji poštových cenín a kolkov, pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier, pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň, pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pri trojstrannom obchode a oslobodenie prepravných služieb od dane

§ 47-48b
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb, pri dovoze tovaru a pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich

§ 49-55
Odpočítanie dane platiteľom a platiteľom pri nehnuteľnostiach, pomerné odpočítanie dane, oprava odpočítanej dane, úprava dane pri nehnuteľnostiach, úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

§ 55a-64
Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu, podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte, vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

§ 65-68
Osobitná úprava uplatňovania dane

§ 69-69b
Osoby povinné platiť daň správcovi dane, daňový zástupca pri dovoze tovaru

§ 70-76
Povinnosti osôb povinných platiť daň

§ 77-79
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti, ďalej platenie preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste a nadmerný odpočet

§ 80
Súhrnný výkaz

§ 81-83
Zrušenie registrácie skupiny či osoby identifikovanej pre daň podľa § 7 a zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osoby

§ 84-88
Správa dane, prechodné a záverečné ustanovenia

Príklady z praxe

- odborné riešenia na rôzne situácie, ktoré v praxi reálne nastávajú

Zaujímavosti z oblasti DPH

- zaujímavé články v súvislosti s DPH

Legislatívne dianie

- legislatívne zmeny nielen v oblasti DPH

Prílohy

- prílohy k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.