Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania

Web: https://vzory-zmluv.dashofer.sk/

V online knihe nájdete výstižné a zrozumiteľné spracovanie právnej úpravy zmlúv a právnych podaní platných v SR, práva a povinnosti zmluvných strán vystupujúcich v jednotlivých právnych vzťahoch. Vzory vám ušetria čas, financie a starosti s hľadaním správnych a presných znení zmlúv a právnych podaní. Právne správne vzory zmlúv, podaní a ich alternatívy pre každodennú prax zodpovedajúce legislatíve SR s ohľadom na harmonizáciu práva s právom EÚ.


 • Nové spracovanie právnej úpravy – výstižné a zrozumiteľné, obohatené a rozšírené o náležitosti jednotlivých zmlúv a podaní, práva a povinnosti zmluvných strán.
 • Prehľadný postup krokov pri uzatváraní zmlúv.
 • Odporúčania a rady, čomu sa vyhnúť pri podpise zmluvy.
 • Upozornenia z praxe na najčastejšie chyby.
 • Zmluvné strany, ich práva a povinnosti.
 • Praktické modifikácie zmlúv a právnych podaní.
 • Vzory jednoducho vyplníte, vytlačíte a sú ihneď použiteľné v praxi.
 • Pri vybraných typoch vzorov zmlúv je uvedená i judikatúra, ktorá vám môže pomôcť lepšie sa orientovať v tejto problematike.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

V online knihe nájdete:

 • Zmluvy, právne úpravy a právne podania podľa Obchodného zákonníka,
 • Zmluvy, právne úpravy a právne podania podľa Občianskeho zákonníka,
 • Zmluvy, právne úpravy a právne podania podľa Zákonníka práca,
 • Zmluvy, právne úpravy a právne podania obchodných spoločností,
 • Vybrané podania v súdnom konaní a podľa osobitných predpisov.
 1. Zmluvy podľa obchodného zákonníka a vybrané podania
  • Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
  • Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
  • Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode časti obchodného podielu
  • Vzor žaloby na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uzavrieť zmluvu
  • Vzor žaloby na určenie obsahu budúcej zmluvy súdom
  • Vzor výzvy na uzavretie zmluvy
  • Právna úprava kúpnej zmluvy
  • Vzor obchodnej kúpnej zmluvy
  • Vzor kúpnej zmluvy o kúpe na skúšku
  • Vzor kúpnej zmluvy s cenovou doložkou
  • Vzor kúpnej zmluvy na splátky
  • Vzor dohody o výmene tovarov
  • Vzor kúpnej zmluvy s menovou doložkou
  • Vzor zmluvy o výhradnom predaji
  • Vzor kúpnej zmluvy na kúpu motorového vozidla
  • Vzor reklamácie
  • Vzor odstúpenia od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
  • Vzor odstúpenia od zmluvy pri nepodstatnom porušení zmluvy
  • Vzor žaloby o zaplatenie úrokov z omeškania
  • Vzor žaloby na vyslovenie neplatnosti relatívneho neplatného právneho úkonu
  • Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny
  • Vzor kúpnej zmluvy na ojazdené auto
  • Právna úprava zmluvy o dielo
  • Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby
  • Vzor zmluvy o vytvorení softvéru
  • Vzor zmluvy o outsourcingu
  • Vzor zmluvy o dielo na opravu auta
  • Vzor zmluvy o dielo na výstavbu podkrovného bytu
  • Vzor zmluvy na zhotovenie projektu
  • Vzor zmluvy na vytvorenie audiovizuálneho diela
  • Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie rekonštrukcie objektu
  • Vzor zmluvy o utajení
  • Vzor zmluvy o dielo na upratovanie kancelárií
  • Vzor zmluvy o oprave a údržbe technologického zariadenia
  • Vzor zmluvy o dielo na záručné a pozáručné opravy
  • Vzor celoročnej zmluvy o dielo na montážne a demontážne práce
  • Vzor zmluvy o vykonaní odborného posudku
  • Vzor zápisnice o odovzdaní predmetu diela
  • Vzor odstúpenia od zmluvy o dielo pre vady diela
  • Vzor žaloby na uloženie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela
  • Vzor oznámenia o vadách diela
  • Právna úprava zmluvy o kúpe prenajatej veci
  • Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veci
  • Vzor žaloby na bezplatné nadobudnutie prenajatej veci
  • Právna úprava lízingovej zmluvy
  • Vzor zmluvy na operatívy lízing
  • Vzor zmluvy na finančný lízing
  • Vzor zmluvy na spätný lízing
  • Mandátna zmluva
  • Vzor mandátnej zmluvy
  • Vzor mandátnej zmluvy o vymáhaní pohľadávok
  • Vzor zmluvy o poskytovaní právnej pomoci
  • Vzor mandátnej zmluvy na zabezpečenie podnikateľského úveru
  • Vzor zmluvy o poskytnutí daňového poradenstva
  • Vzor zmluvy o vykonaní auditu
  • Vzor mandátnej zmluvy na výkon bezpečnostno-technickej služby
  • Vzor mandátnej zmluvy na spracovanie miezd
  • Vzor mandátnej zmluvy o obstaraní predaja cenných papierov
  • Vzor žaloby na náhradu škody pri plnení mandátnej zmluvy
  • Vzor výpovede mandátnej zmluvy
  • Vzor udelenie plnomocenstva
  • Vzor mandátnej zmluvy na vedenie podvojného účtovníctva
  • Zmluva o obchodnom zastúpení
  • Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení
  • Vzor zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpení
  • Vzor žaloby z porušenia výhradného obchodného zastúpenia
  • Vzor výpovede zmluvy o obchodnom zastúpení
  • Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení s konkurenčnou doložkou
  • Komisionárska zmluva
  • Vzor komisionárskej zmluvy
  • Vzor komisionárskej zmluvy na opakujúce sa plnenia
  • Vzor žaloby o úhradu nákladov pri plnení z komisionárskej zmluvy
  • Vzor žaloby na náhradu škody pri plnení komisionárskej zmluvy
  • Právna úprava zmluvy o sprostredkovaní
  • Vzor zmluvy o sprostredkovaní
  • Vzor zmluvy o sprostredkovaní tlmočníckych služieb
  • Vzor zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti
  • Vzor žaloby o úhradu nákladov zo zmluvy o sprostredkovaní
  • Právna úprava zasielateľskej zmluvy
  • Vzor zasielateľskej zmluvy
  • Vzor udelenia zasielateľského príkazu
  • Právna úprava zmluvy o preprave veci
  • Vzor zmluvy o preprave veci
  • Vzor žaloby proti dopravcovi na náhradu škody vzniknutej na prepravovanej zásielke
  • Vzor náložného listu k zmluve o preprave veci
  • Právna úprava zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku
  • Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku
  • Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedku
  • Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedku
  • Vzor žiadosti na náhradu nákladov na opravu prenajatého dopravného prostriedku
  • Vzor žaloby na náhradu škody spôsobenej nájomcovi odovzdaním dopravného prostriedku nespôsobilého na prevádzku
  • Právna úprava zmluvy o skladovaní
  • Vzor zmluvy o skladovaní
  • Vzor potvrdenia o uskladnení
  • Vzor žaloby na zaplatenie skladného
  • Právna úprava zmluvy o konsignačnom sklade
  • Vzor zmluvy o konsignačnom sklade
  • Právna úprava zmluvy o reklame
  • Vzor zmluvy o poskytnutí reklamy
  • Vzor zmluvy o zverejnení reklamy
  • Právna úprava licenčnej zmluvy
  • Vzor licenčnej zmluvy
  • Vzor zmluvy o vytvorení ochrannej známky
  • Vzor zmluvy o prevode ochrannej známky
  • Vzor žaloby proti rušiteľovi práv k ochrannej známke
  • Právna úprava nepomenovaných zmlúv v Obchodnom zákonníku
  • Vzor zmluvy s externou účtovníckou firmou (o vykonávaní účtovníckych prác)
  • Zmluva o upratovaní vo firme (na výkon externých upratovacích služieb)
  • Vzor zmluvy o obchodnej spolupráci
  • Vzor zmluvy o preúčtovaní ceny elektrickej energie
  • Vzor servisnej zmluvy o poskytovaní záručného a pozáručného servisu
  • Vzor zmluvy s predajcom (dealerská zmluva)
  • Vzor zmluvy o obchodnej spolupráci v oblasti náhradných dielov
  • Vzor dohody o zachovávaní mlčanlivosti
  • Vzor zmluvy o webhostingu
  • Vzor zmluvy o ochrane informácií dôvernej povahy
 2. Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a vybrané podania
  • Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
  • Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
  • Vzor zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nehnuteľnosti
  • Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o postúpení pohľadávky
  • Vzor oznámenia o zániku predmetu zmluvy o budúcej zmluve
  • Vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle uzavrieť nájomnú zmluvu súdnym rozhodnutím
  • Právna úprava kúpnej zmluvy
  • Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou
  • Vzor kúpnej zmluvy s výhradou vlastníctva
  • Vzor kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti
  • Vzor zmluvy o práve spätnej kúpy
  • Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právom
  • Vzor kúpnej zmluvy k rozostavanej stavbe a pozemku
  • Vzor kúpnej zmluvy na kúpu motorového vozidla
  • Vzor kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti – garáže s notárskou úschovou kúpnej ceny
  • Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy na predaj hnuteľnej veci
  • Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre omeškanie predávajúceho
  • Vzor žiadosti o uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti
  • Vzor žiadosti o ponúknutie veci na predaj pri porušení predkupného práva (§ 603 ods. 3 OBČZ)
  • Vzor žaloby na uplatnenie zmluvne dohodnutého predkupného práva
  • Vzor žaloby o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy z dôvodu porušenia práva na spätnú kúpu
  • Vzor žaloby o vrátenie veci na základe práva spätnej kúpy
  • Vzor výzvy na uplatnenie práva na spätnú kúpu veci
  • Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu dodatočnej vady
  • Vzor žaloby na uplatnenie nároku zo zákonného predkupného práva
  • Právna úprava zmluvy o dielo
  • Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby
  • Vzor dohody o zmluvnej pokute
  • Vzor zmluvy o zhotovení veci na zakázku
  • Vzor zmluvy o dielo na opravu a úpravu veci
  • Vzor odstúpenia od zmluvy pre omeškanie dlžníka
  • Právna úprava darovacej zmluvy
  • Vzor darovacej zmluvy
  • Vzor darovacej zmluvy s vecným bremenom
  • Vzor darovacej zmluvy na peňažné prostriedky
  • Vzor žiadosti o vrátenie daru
  • Vzor darovacej zmluvy (sponzorský dar)
  • Vzor darovacej zmluvy na spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti
  • Právna úprava príkaznej zmluvy
  • Vzor príkaznej zmluvy
  • Vzor zániku príkaznej zmluvy
  • Vzor vypovedania príkaznej zmluvy príkazníkom
  • Právna úprava sprostredkovateľskej zmluvy
  • Vzor zmluvy o sprostredkovaní postúpenia pohľadávky
  • Vzor sprostredkovateľskej zmluvy na sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti
  • Vzor sprostredkovateľskej zmluvy na sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
  • Právna úprava zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
  • Vzor zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
  • Vzor výpovede o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci
  • Právna úprava zriadenia a zrušenia vecného bremena
  • Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena
  • Vzor zmluvy o zrušení vecného bremena
  • Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena doživotného bývania
  • Vzor žaloby na zrušenie vecného bremena
  • Vzor žaloby na zriadenie vecného bremena
  • Právna úprava zádržného práva
  • Vzor uplatnenia zádržného práva
  • Právna úprava zmluvy o obstaraní veci
  • Vzor zmluvy o obstaraní veci
  • Vzor zmluvy o obstaraní prekladateľskej činnosti
  • Právna úprava BSM a podnikateľská činnosť
  • Vzor dohody o vyporiadaní BSM
  • Vzor potvrdenia o vyporiadaní BSM dohodou
  • Vzor žaloby na zrušenie BSM za trvania manželstva
  • Vzor žaloby na vyporiadanie BSM
  • Vzor žaloby na obnovenie BSM
  • Právna úprava zámennej zmluvy
  • Vzor zámennej zmluvy
  • Vzor dohody o výmene bytu
  • Vzor návrhu na vklad vlastníckych práv pri zámennej zmluve
  • Právna úprava zmluvy o pôžičke
  • Vzor zmluvy o pôžičke
  • Vzor dohody o splátkach
  • Vzor žaloby na vrátenie pôžičky
  • Právna úprava zmluvy o úschove
  • Vzor zmluvy o úschove veci
  • Vzor žaloby na vydanie uschovanej veci
  • Vzor zmluvy o nájme bytu
  • Vzor zmluvy o podnájme bytu
  • Vzor zmluvy o spoločnom nájme bytu
  • Vzor výpovede z nájmu bytu
  • Vzor žaloby o vypratanie bytu
  • Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomného
  • Vzor výpovede z nájmu bytu [§ 711 ods. 1 písm. d) OBČZ]
  • Vzor výzvy prenajímateľa na zaplatenie dlžného nájomného
  • Vzor výzvy na vypratanie bytu
  • Vzor žaloby na vypratanie bytu
  • Právna úprava zmluvy o nájme nebytových priestorov
  • Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov – podnikateľské priestory
  • Vzor dohody o zmene výšky nájomného za nebytové priestory
  • Vzor dohody o ukončení nájmu nebytových priestorov
  • Vzor zmluvy o podnájme nebytových priestorov
  • Vzor žaloby na vypratanie nebytových priestorov
  • Právna úprava spotrebiteľskej zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch
  • Vzor spotrebiteľskej zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch
  • Právna úprava zmluvy o preprave nákladu
  • Vzor zmluvy o preprave nákladu
  • Právna úprava podielového spoluvlastníctva
  • Vzor dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva
 3. Zmluvy podľa Zákonníka práce a vybrané podania
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Vzor dohody o vykonaní práce
  • Vzor dohody o brigádnickej práci študentov
  • Vzor oznámenia zamestnávateľa o odstúpení od dohody o vykonaní práce
  • Vzor dohody o pracovnej činnosti
  • Zodpovednosť zamestnanca
  • Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti
  • Vzor potvrdenia o zverení predmetov
  • Vzor dohody o náhrade škody
  • Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom úmyselne
  • Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom v opitosti
  • Vzor žaloby zamestnávateľa o náhradu škody spôsobenej stratou zverených predmetov
  • Dohoda o hmotnej zodpovednosti
  • Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
  • Vzor dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti
  • Vzor žaloby zamestnávateľa o zaplatenie schodku
  • Vzor dohody o sporných nárokoch
  • Vzor späťvzatia žaloby zamestnávateľa na základe uzatvorenia dohody o sporných nárokoch
  • Pracovný čas a doba odpočinku
  • Vzor dohody o vykonávaní práce nadčas
  • Vzor dohody o poskytnutí náhradného voľna za prácu nadčas
  • Vzor dohody o mzdových podmienkach pri výkone práce nadčas
  • Právna úprava pracovnej pohotovosti
  • Vzor dohody o pracovnej pohotovosti
  • Interné predpisy zamestnávateľa
  • Vzor pracovného poriadku
  • Vzor mzdového poriadku
  • Právna úprava konkurenčných doložiek
  • Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy (konkurenčná doložka)
  • Vzor súhlasu zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti zamestnanca
  • Vzor odvolania súhlasu zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti zamestnanca
  • Domácka práca a telepráca
  • Vzor pracovnej zmluvy na domácku prácu
 4. Zmluvné vzťahy v praxi
  • Uzavieranie obchodných zmlúv
  • Ochrana obchodného tajomstva
  • Vzor dohody o obchodnom tajomstve
  • Vzor žaloby na ochranu obchodného tajomstva
  • Odstúpenie od zmluvy
  • Vzor odstúpenia od zmluvy
  • Vzor dovolania sa neplatného právneho úkonu – kúpnej zmluvy
  • Vzor žaloby o vyslovenie neplatnosti kúpnej zmluvy z dôvodu relatívnej neplatnosti právneho úkonu
  • Zmluvná pokuta
  • Vzor vyúčtovania zmluvnej pokuty
  • Právna úprava náhrady škody
  • Zastupovanie na základe plnomocenstva
  • Vzor udelenia plnomocenstva zamestnancovi
 5. Zmluvy a vybrané podania obchodných spoločností
  • Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Vzor spoločenskej zmluvy o založení s.r.o.
  • Vzor dohody o zmene spoločenskej zmluvy s.r.o.
  • Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa s.r.o.
  • Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu s.r.o. na spoločníka
  • Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu s.r.o. na inú osobu
  • Vzor zápisnice o riadnom valnom zhromaždení s.r.o.
  • Vzor rozhodnutia jediného spoločníka s.r.o. o vymenovaní ďalšieho konateľa
  • Vzor rozhodnutia o zmene právnej formy s.r.o. na a.s.
  • Vzor zakladateľskej listiny o založení s.r.o.
  • Vzor zmluvy o prechode obchodného podielu na dediča
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia s.r.o. o vymenovaní prokuristu
  • Podpisový vzor konateľa
  • Vzor zmluvy o prevode obchodného podielu v s.r.o. na spoločníkov
  • Vzor zmluvy o zlúčení spoločnosti
  • Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o vylúčení spoločníka z s.r.o. pre nesplnenie vkladovej povinnosti
  • Vzor vyhlásenia o prevzatí záväzku na nový vklad
  • Vzor stanov spoločnosti s ručením obmedzeným
  • Vzor zmluvy o splynutí
  • Vzor návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra
  • Vzor návrhu na zápis zmien štatutárnych orgánov v s.r.o.
  • Vzor žaloby o vylúčenie spoločníka zo s.r.o.
  • Vzor žaloby o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia s.r.o.
  • Vzor žaloby spoločníka s.r.o. o náhradu škody
  • Vzor oznámenia o odstúpení z funkcie konateľa s.r.o.
  • Vzor návrhu na výmaz s.r.o. z obchodného registra
  • Vzor rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania s.r.o. (notárska zápisnica)
  • Vzor návrhu na zápis zvýšenia základného imania s.r.o. do obchodného registra
  • Vzor oznámenia veriteľom o znížení základného imania s.r.o.
  • Vzor návrhu na zápis zníženia základného imania s.r.o. do obchodného registra
  • Vzor pozvánky na valné zhromaždenie s.r.o.
  • Vzor žaloby na zrušenie účasti spoločníka súdom v s.r.o.
  • Vzor námietok proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu na vykonanie zápisu Okresným súdom
  • Právna úprava akciovej spoločnosti
  • Vzor zakladateľskej zmluvy o založení a.s.
  • Vzor stanov a.s.
  • Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a.s.
  • Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady a.s.
  • Vzor dohody akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšení základného imania a.s.
  • Vzor návrhu na zápis a.s. do obchodného registra
  • Vzor návrhu na zápis zmien štatutárnych orgánov a.s.
  • Vzor návrhu na zápis organizačnej zložky a.s. do obchodného registra
  • Vzor návrhu na výmaz a.s. z obchodného registra
  • Vzor rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a.s. (notárska zápisnica)
  • Vzor návrhu na zápis zvýšenia základného imania a.s. do obchodného registra
  • Vzor rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania a.s. (notárska zápisnica)
  • Vzor návrhu na zápis zníženia základného imania a.s. do obchodného registra
  • Vzor návrhu pozvánky na valné zhromaždenie s návrhom na zvýšenie (zníženie) základného imania a.s.
  • Vzor oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia a.s.
 6. Podania podľa osobitných právnych predpisov
  • Právna úprava návrhov na mimosúdne vyrovnanie
  • Vzor výzvy na zaplatenie faktúry
  • Vzor výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty
  • Vzor výzvy na poskytnutie zľavy z ceny
  • Vzor výzvy na zaplatenie dlhu
  • Vzor návrhu na oslobodenie od platenia súdneho poplatku
  • Právna úprava návrhu na začatie konania
  • Vzor žaloby na zaplatenie ceny
  • Vzor žaloby o zaplatenie .............. Sk
  • Vzor návrhu na vydanie predbežného opatrenia
  • Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu
  • Vzor odporu proti platobnému rozkazu
  • Vzor žaloby na ochranu obchodného mena
  • Vzor žaloby na ochranu proti nekalej súťaži – klamlivá reklama
  • Vzor žaloby na ochranu proti nekalej súťaži – klamlivé označenie tovaru a služieb
  • Vzor návrhu na zámenu účastníka konania na strane žalovaného
  • Vzor žaloby o náhradu škody
  • Vzor žaloby o vykonanie údržby spoločnej veci
  • Vzor žaloby o zaplatenie nájomného a úhrady za služby poskytované s užívaním bytu
  • Vzor žaloby na úhradu nákladov za správu a poskytované služby spoluvlastníkom bytového domu
  • Vzor námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu
  • Vzor žaloby o vydanie veci
  • Vzor návrhu na výkon rozhodnutia prikázaním inej peňažnej pohľadávky
  • Právna úprava konania pred daňovými úradmi
  • Vzor žiadosti na doručovanie písomností
  • Vzor žiadosti o vrátenie daňového preplatku
  • Právna úprava žiadosti o vrátenie daňového preplatku

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre  na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.

Ďalší autori:

 • JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
 • JUDr. Július Fíger
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • JUDr. Anna Peťovská, PhD.
 • JUDr. Zuzana Bartová
 • JUDr. Igor Zbojan, PhD.
 • JUDr. Andrea Kubányiová
 • JUDr. Viktória Nagyová Tenkač
 • JUDr. Mária Malíková
 • JUDr. Lucia Danišovičová
 • JUDr. Vladislav Mičatek
 • JUDr. Jozef Jaško
 • JUDr. Ivan Solej