Seminár:
Ochrana zdravia pri práci - aktuálne zmeny pre rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť Ochrany zdravia pri práci. Od 1.12.2017 je účinná novela zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisoch o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 5
Najbližší termín: 9.9.2019
Miesto: Žilina

Obsahová náplň školenia - Ochrana zdravia pri práci - aktuálne zmeny pre rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba

 • Zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - účinný od 1. 12. 2017
  • povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci (nové, zmenené, zrušené povinnosti), spolupráca zamestnávateľa s pracovnou zdravotnou službou (PZS)
  • PZS – spôsob zabezpečenia zamestnávateľom, poskytovatelia PZS a ich povinnosti, náplň činnosti PZS podľa kategórií prác
  • dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 – odborne spôsobilé osoby na výkon tejto činnosti
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - zmena záverov lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
  • zmeny v evidencii zamestnancov podľa kategórií prác (náležitosti evidencie)
  • oznamovanie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (spôsob a náležitosti oznámenia)
  • informácia o novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z., účinnej od 1.4.2018
  • Rizikové práce a choroby z povolania v SR
  • trend rizikových prác a chorôb z povolania v SR

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť ochrany zdravia pri práci. Od 1.12.2017 je účinná novela zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisoch o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Okrem  povinností zamestnávateľa v tejto oblasti a pracovnej zdravotnej služby bude seminár venovaný aj kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a rizikovým prácam a chorobám z povolania v SR.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana zdravia pri práci - aktuálne zmeny pre rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba

bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom, bezpečnostnotechnickým službám, pracovným zdravotným službám, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov

Lektor - Ochrana zdravia pri práci - aktuálne zmeny pre rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zaoberá sa problematikou ochrany zdravia pri práci na odbore preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR. Vykonáva odborné, koncepčné a metodické činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.

Časový harmonogram - Ochrana zdravia pri práci - aktuálne zmeny pre rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba

Termíny a prihlásenie - Ochrana zdravia pri práci - aktuálne zmeny pre rok 2019, povinnosti zamestnávateľa a pracovná zdravotná služba

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 9.9.2019
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2019
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 15.1.2020
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 19.2.2020
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • 130 EUR + DPH
Input:
 • 20.4.2020
 • MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
 • 130 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.