Obec efektívne

Web: https://obce.vsonline.sk/

Odborný portál je jedinečný zdroj odborných informácií pre každého pracovníka obce.


Je odbornou pomôckou tak pre starostu, kontrolóra, prednostu, ako i zamestnancov obecného úradu. Obsahuje náležite odborne spracované informácie z oblasti – aktuálneho legislatívneho diania, vzorov a smerníc pre fungovanie obce, odpadového hospodárstva, ale i cintorínov, ktoré sú v správe obce.

Input:

Obec efektívne
(258 € bez DPH)

Obsah

Legislatíva v oblasti územnej samosprávy

 • Novinky a pripravované zmeny v oblasti územnej samosprávy
 • Zákon o obecnom zriadení a ostatné vybrané zákony týkajúce sa obce

Smernice pre obce

 • Smernice pre obce z hľadiska účtovníctva
 • Smernice pre obce z hľadiska organizačného poriadku
 • Smernice pre obce z hľadiska BOZP
 • Smernice pre obce z hľadiska odpadov a environmentalistiky
 • Smernice pre obce, ktoré sú zriaďovateľom školy

Odpadové hospodárstvo obce

 • Aktuality z oblasti odpadového hospodárstva obce
 • Manuál pre odpadové hospodárstvo v kultúrnom dome
 • Manuál pre odpadové hospodárstvo v obecnom úrade
 • Manuál pre odpadové hospodárstvo z cintorínov a domu smútku

Dom smútku a cintorín obce

 • Pohrebné miesta
 • Povinnosti obce
 • Povinnosti návštevníkov cintorínov
 • Kontrola, sankcie, orgány dozoru

Autori