Nový zákon o odpadoch v praxi

Web: https://odpady-komentar.dashofer.sk/

Online kniha Nový zákon o odpadoch v praxi prináša kompletné paragrafové znenie tejto právnej normy s rozsiahlym komentárom. Obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach nového zákona o odpadoch.

Na tvorbe komentára sa podieľali odborníci na problematiku odpadového hospodárstva Ing. Peter Gallovičdoc. JUDr. Boris Balog, PhD.. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky


  • Online kniha je určená  nielen pre výrobcov, dovozcov resp. spracovateľov a zneškodňovateľov odpadov a obalov, ale pre všetkých, ktorí chcú nakladať s odpadmi bez právnych postihov.
  • Nájdete tu ucelený súbor informácií potrebných na správne plnenie povinností pri nakladaní s odpadmi a obalmi.
  • Okrem toho tu nájdete prehľad platných právnych predpisov a ich odborné komentáre.
  • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
  • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
  • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet úpravy

§ 2 Odpad

§ 3 Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

§ 4 Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

§ 5 Zariadenia na nakladanie s odpadom

§ 6 Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

DRUHÁ ČASŤ - PROGRAMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 7 Program predchádzania vzniku odpadu

§ 8 Základné ustanovenia

§ 9 Program Slovenskej republiky a program kraja

§ 10 Program obce

§ 11 Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

TRETIA ČASŤ - POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB

§ 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi

§ 13 Zákazy

§ 14 Povinnosti držiteľa odpadu

§ 15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

§ 16 Zber odpadu a výkup odpadu

§ 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

§ 19 Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

§ 20 Základné ustanovenia

§ 21 Povinnosti prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia ortuti

§ 22 Odovzdanie ortuti a prevzatie ortuti na úložisko dočasného uskladnenia ortuti

§ 23 Vyskladnenie ortuti

§ 24

§ 25 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

§ 26 Povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky

ŠTVRTÁ ČASŤ - ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

§ 27 Základné ustanovenia

§ 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností

§ 29 Individuálne plnenie vyhradených povinností

§ 30 Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

§ 32 Základné ustanovenia

§ 34 Povinnosti výrobcov elektrozariadení

§ 35 Nakladanie s elektroodpadom z domácností

§ 36 Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

§ 37 Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení

§ 38 Povinnosti držiteľa elektroodpadu

§ 39 Zber elektroodpadu

§ 40 Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

§ 42 Základné ustanovenia

§ 43 Zákaz

§ 44 Osobitné ustanovenia o plnení vyhradených povinností

§ 45 Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

§ 46 Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov

§ 47 Povinnosti výrobcu automobilových batérií a akumulátorov a priemyselných batérií a akumulátorov

§ 48 Povinnosti distribútorov batérií a akumulátorov

§ 49 Povinnosti držiteľa použitých batérií a akumulátorov

§ 50 Zber použitých batérií a akumulátorov

§ 51 Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

§ 52 Základné ustanovenie

§ 53 Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

§ 55 Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov

§ 56 Povinnosti distribútora obalov

§ 57 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

§ 58 Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

§ 59 Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

§ 60 Základné ustanovenia

§ 61 Povinnosti výrobcu vozidiel

§ 62 Povinnosti a práva ďalších subjektov

§ 63 Povinnosti držiteľa starého vozidla

§ 65 Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

§ 67 Umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti držiteľa vozidla

§ 69 Základné ustanovenia

§ 70 Povinnosti výrobcu pneumatík

§ 71 Povinnosti distribútora pneumatík

§ 72 Povinnosti iných osôb

§ 73 Základné ustanovenia

§ 74 Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov

§ 75 Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov

PIATA ČASŤ - OSOBITNÉ PRÚDY ODPADOV

§ 76 Nakladanie s odpadovými olejmi

§ 77 Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

§ 78 Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

§ 79 Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

ŠIESTA ČASŤ - KOMUNÁLNY ODPAD

§ 80 Základné ustanovenia

§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

§ 82 Zberný dvor

§ 83 Prevádzkovateľ kuchyne

SIEDMA ČASŤ - CEZHRANIČNÝ POHYB ODPADOV

§ 84 Základné ustanovenie

§ 85 Oznámenie

§ 86 Námietky

§ 88 Cezhraničná preprava elektroodpadu a použitých elektrozariadení

ÔSMA ČASŤ - ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE

§ 89 Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

§ 90 Podmienky udelenia autorizácie

§ 92 Predĺženie platnosti autorizácie

§ 93 Zmena autorizácie

§ 94 Zrušenie a zánik autorizácie

§ 95 Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

§ 96 Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

§ 97 Udeľovanie súhlasu

§ 98 Registrácia

§ 99 Vyjadrenia

§ 100 Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

§ 101 Povinnosti osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkov

§ 102 Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

§ 103 Informačný systém odpadového hospodárstva

DEVIATA ČASŤ - Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva

§ 104 Základné ustanovenie

§ 105 Ministerstvo

§ 106 Inšpekcia

§ 107 Okresný úrad v sídle kraja

§ 108 Okresný úrad

§ 109 Obec

§ 110 Slovenská obchodná inšpekcia

§ 111 Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

§ 112 Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

§ 114 Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

DESIATA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

§ 115 Priestupky

§ 116 Ukladanie pokút

§ 117 Iné správne delikty

JEDENÁSTA ČASŤ - Recyklačný fond

§ 118

§ 120 Správna rada

§ 123 Riaditeľ

§ 124 Vymedzenie pojmov

§ 125 Povinnosti výrobcu a iných subjektov

§ 126 Výpočet príspevku výrobcu do Recyklačného fondu

§ 127 Zdroje Recyklačného fondu

§ 128 Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

§ 129 Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu

§ 130 Hospodárenie Recyklačného fondu (počas prechodného obdobia) (1)

§ 131 Informácie

§ 132

§ 133

§ 134

§ 135 Prechodné ustanovenia

§ 136 Zrušovacie ustanovenia

§ 137

§ 138

Komentár k vyhláške č. 365/2015 Z. z - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Komentár k vyhláške č. 370/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Komentár k vyhláške č. 372/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Komentár k Výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Peter Gallovič - Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...

  • Mag. Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
  • doc. JUDr. Boris Balog, PhD. - Celý profesionálny život sa venuje legislatíve. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ odboru legislatívy a práva na Ministerstve hospodárstva SR. V minulosti viedol legislatívny a právny odbor na Ministerstve životného prostredia SR a tiež legislatívny odbor v Kancelárii Národnej rady SR. Od roku 2009 pôsobí na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, v súčasnosti v pozícii vedúceho oddelenia ústavného práva. V roku 2016 sa habilitoval na docenta. Je autorom viac ako 120 odborných článkov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre a autorom alebo spoluautorom viac ako 10 odborných knižných titulov.

Newsletter