Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Presné znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679.


Tlačená brožúra obsahuje presné znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Input:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • KAPITOLA I – Všeobecné ustanovenia
 • KAPITOLA II – Zásady spracúvania osobných údajov
 • KAPITOLA III – Práva dotknutej osoby
 • KAPITOLA IV – Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
 • KAPITOLA V – Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
 • KAPITOLA VI – Nezávislé dozorné orgány
 • KAPITOLA VII – Spolupráca a konzistentnosť
 • KAPITOLA VIII – Prostriedky, nápravy, zodpovednosť a sankcie
 • KAPITOLA IX – Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania
 • KAPITOLA X – Delegované akty a vykonávacie akty
 • KAPITOLA XI – Záverečné ustanovenia

Autori

EUR-Lex