Náklady a výdavky z daňového hľadiska

Web: https://nakladyvydavky.uad.sk/

Online kniha rieši komplexne problematiku nákladov a výdavkov z hľadiska dane z príjmu. Je to odborná pomôcka, s ktorou sa budete vedieť ihneď zorientovať v problematike riešenia pripočítateľných a odpočítateľných položiek pri vyčíslení hospodárskeho výsledku Vašej obchodnej spoločnosti. 


Online kniha Náklady a výdavky z daňového hľadiska obsahuje viac ako 500 odborných riešení konkrétnych praktických problémov, ktoré Vám umožnia zorientovať sa pri Vašej práci. V online knihe je odborným garantom aktualizácii - JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCAviceprezidentka komory daňových poradcov.

Input:

Ročné predplatné online knihy Náklady a výdavky z daňového hľadiska
(315 € bez DPH)

Obsah

 • Právna úprava dane z príjmov
 • Aktuality v oblasti dane z príjmov
 • Náklady a výdavky z daňového hľadiska
 • Automobil
 • Cestovné náhrady
 • Repre (výdavky na reprezentáciu)
 • Finančný lízing prenájom
 • Manká a škody
 • Pohľadávky
 • Rezervy
 • Pôžičky
 • Predaj podniku
 • Nedaňové výdavky
 • Účtovanie nedaňových výdavkov
 • Výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku
 • Výdavky na reprezentáciu
 • Nedaňové rezervy
 • Výdavky presahujúce limit stanovený zákonom
 • Pokuty a penále
 • Daň zaplatená za iného daňovníka
 • Vyradenie zásob tovaru
 • Zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady
 • Správa dane
 • Správca dane
 • Daňové konanie
 • Oznamovacie povinnosti
 • Index daňovej spoľahlivosti

Autori

JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA – viceprezidentka komory daňových poradcov