Najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie

Zaujíma Vás účtovanie v podmienkach neziskového sektora? Neváhajte a siahnite po našom CD, kde na jednom mieste nájdete najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie. Súčasťou diela sú stovky účtovných prípadov, ktoré pre Vás spracovala dlhoročná metodička z praxe Ing. Jana Vršková.


CD prináša komplexne spracovaný súbor účtovných súvzťažností, s ktorými neziskové organizácie najčastejšie prichádzajú do kontaktu. Účtovné súvzťažnosti sú usporiadané podľa účtov v rámci jednotlivých účtovných tried, čo vám umožní rýchlu orientáciu. 

Input:

Najpoužívanejšie účtovné súvzťažnosti pre neziskové organizácie:

79 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Možnosť objednať produkt na USB za príplatok 4,50 € bez DPH.

Obsah

Účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

Účet 013 - Softvér

Účet 014 - Oceniteľné práva

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Účet 021 - Stavby

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Účet 023 - Dopravné prostriedky

Účtová trieda 1 - Zásoby

Účet 111 - Obstaranie materiálu

Účet 112 - Materiál na sklade

Účet 119 - Materiál na ceste

Účet 131 - Obstaranie tovaru

Účet 132 - Tovar

Účet 139 - Tovar na ceste

Účtová trieda 2 - Finančné účty

Účet 211 - Pokladnica

Účet 213 - Ceniny

Účet 221 - Bankové účty

Účet 261 - Peniaze na ceste

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

Účet 311 - Odberatelia

Účet 315 - Ostatné pohľadávky

Účet 321 - Dodávatelia

Účet 325 - Ostatné záväzky

Účet 331 - Zamestnanci

Účet 346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom

Účtová trieda 4 - Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky

Účet 411 - Základné imanie

Účtová trieda 5 - Náklady  na činnosť

Účet 501 - Spotreba materiálu

Účet 502 - Spotreba energie

Účet 504 - Predaný tovar

Účet 511 - Opravy a udržiavanie

Účet 512 - Cestovné

Účet 518 - Ostatné služby

Účet 521 - Mzdové náklady

Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie

Účet 546 - Dary

Účet 547 - Osobitné náklady

Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Účtová skupina 56 - Poskytnuté príspevky

Účtová trieda 6 - Výnosy  z činnosti

Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky

Účet 602 - Tržby z predaja služieb

Účet 604 - Tržby za predaný tovar

Účet 646 - Prijaté dary

Účet 647 - Osobitné výnosy

Účet 649 - Iné ostatné výnosy

Účet 656 - Výnosy z použitia fondu

Účet 662 - Prijaté príspevky od iných organizácií

Účet 663 - Prijaté príspevky od fyzických osôb

Účtová trieda 7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty

Účet 701 - Začiatočný účet súvahový

Účet 702 - Konečný účet súvahový

Účet 710 - Účet ziskov a strát

Účet 799 - Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom

Autori

Ing. Jana Vršková

Pracuje ako hlavný štátny radca na MF SR, má dlhoročné skúsenosti v koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav, metodických usmernení na celoštátnej úrovni, dlhoročná lektorka zákona o účtovníctve, opatrení MF SR, ktoré sa týkajú postupov účtovania v neziskových organizáciách.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 20.11.2018, Miesto Bratislava