Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov je komplexným materiálom pre získanie celkového prehľadu ako narábať s odpadmi z kultúrnych domov. Odpady z kultúrnych domov spadajú v zmysle zákona o odpadoch do skupiny komunálnych odpadov. Medzi najčastejšie odpady z kultúrnych domov patria predovšetkým odpady z kultúrnych slávností, organizovaných obcou – zvyšky potravín, plastové fľaše, rozbité sklo. V manuáli nájdete všetko čo treba robiť a ako postupovať v prípade takto vzniknutého odpadu.


Input:

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov:

19,00 € bez DPH

Obsah

 • Legislatíva pri nakladaní s odpadmi z kultúrnych domov     
 • Všeobecné pokyny pri nakladaní s odpadmi z kultúrnych domov         
 • Kategorizácia druhu odpadu z kultúrnych domov        
 • Bioodpad z kultúrnych domov
 • Povinnosti obce pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom      
 • Povinnosti obce pri nakladaní s bio odpadom z kultúrnych domov       
 • Odporúčania pre obce pri nakladaní s BRO      
 • Triedený zber 
 • Objem nádob určených na zber BRO   
 • Označenie zbernej nádoby pre BRO     
 • Frekvencia vývozu BRO          
 • Náklady na zabezpečenie zbernej nádoby pre BRO       
 • Informovanosť občanov v oblasti triedenia BRO          
 • Registrácia pre zber a nakladanie s BRO
 • Formy zberu BRO
 • Odpad zo skla z kultúrnych domov
 • Povinnosti obce pri nakladaní s  odpadom zo skla z kultúrnych domov
 • Financovanie triedeného zberu a recyklácie odpadov zo skla z kultúrnych domov        
 • Odpad z plastov z kultúrnych domov   
 • Povinnosti obce pri nakladaní s  odpadom z plastov z kultúrnych domov         
 • Financovanie triedeného zberu a recyklácie odpadov z plastov z kultúrnych domov

Autori

Ing. Juraj Poništ

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 10
Najbližší termín: 18.11.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 18.11.2019, Miesto Bratislava