Pdf na stiahnutie

Komentár k zákonu č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Informácie k 9.4.2020

Počet strán: 30

PDF na stiahnutie obsahuje spracovanie zmien, ktoré nastali od 4. apríla 2020 v oblasti účtovníctva a daní. Autorský kolektív sa podieľal na tvorbe zákona.

PDF na stiahnutie obsahuje informácie k opatreniam v oblasti správy daní, opatreniam pri dovoze tovaru, opatreniam v oblasti štátnej služby príslušníkov finančnej správy, opatreniam v oblasti dane z motorových vozidiel, opatreniam v oblasti správnych poplatkov, opatreniam v oblasti účtovníctva, opatreniam v oblasti dane z príjmov, opatreniam v oblasti dohľadu nad finančným trhom a opatreniam v oblasti rozpočtových pravidiel.

Obsah

Informácia k zákonu o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

 • Význam a nutnosť opatrení upravených týmto zákonom
 • Ciele zamedzenia negatívnych dôsledkov pre obdobie pandémie podľa zákona

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

 • § 3 – Spôsob doručovania podania
 • § 4 – Zmeškanie lehoty
 • § 5 – Doručovanie
 • § 6 – Prerušenie daňovej kontroly
 • § 7 – Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy
 • § 8 – Prerušenie daňového konania
 • § 9 – Zánik práva vyrúbiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok
 • § 10 – Daňové nedoplatky
 • § 11 – Odloženie daňovej exekúcie
 • § 12 – Správne delikty a sankcie
 • § 13 – Spoločné ustanovenia

OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU

 • § 14 – Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy

OPATRENIA V OBLASTI ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

 • § 15 – 17

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

 • § 18

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV

 • § 19

OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

 • § 20

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

 • § 21 – Daňové priznanie k dani z príjmov
 • § 22 – Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
 • § 23 – Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • § 24 – Hlásenie a ročné zúčtovanie

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU

 • § 25 – Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

OPATRENIA V OBLASTI DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM

 • § 26 – § 30

OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

 • § 31 – § 34
 • § 35 – Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny
 • § 36 – Opatrenia pre územnú samosprávu

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • § 37 – Spoločné ustanovenia
 • § 38 – Transpozičné ustanovenie
 • § 39 – Účinnosť

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Príloha k zákonu č. 67/2020 Z. z.

Zoznam autorov

Ing. Klára Klabníková a kol.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk