Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Web: https://o-pedagogickych-zamestnancoch.dashofer.sk/

Online kniha je odbornou publikáciou, ktorá je určená všetkým, ktorí chcú byť v súlade s aktuálne schválenou veľkou legislatívnou zmenou v oblasti školstva.


Online kniha Komentár k zákonu č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zárukou informácií a odpovedí na otázky v súvislosti s pedagogickými a odbornými zamestnancami. Autori komentára, ktorí bude súčasťou vášho predplatného, sú JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., a Mgr. Ján Sitarčík, PhD. – špičkoví odborníci na danú problematiku.

Input:

Ročné predplatné modulu Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(255 € bez DPH)

Obsah

 Čl. I (§ 1 - § 92)

  • PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (§ 1 - § 5)
  • DRUHÁ ČASŤ - PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA (§ 6 - § 39)
  • TRETIA ČASŤ - PROFESIJNÝ ROZVOJ (§ 40 - § 70)
  • ŠTVRTÁ ČASŤ - KONTROLA V PROFESIJNOM ROZVOJI A SPRÁVNE DELIKTY (§ 71 - § 75)
  • PIATA ČASŤ - CENTRÁLNY REGISTER (§ 76 - § 78)
  • ŠIESTA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA (§ 79 - § 92)

 Čl. II

Čl. III

  • 8. Za § 14d sa vkladá § 14e,
  • 10. Za § 32f sa vkladá § 32g,

 Čl. IV

 Čl. V - Účinnosť

 Prílohy

Autori