Tlačená príručka

GDPR pre živnostníkov

Formát: A4, Počet zložiek: 0

Publikácia je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných údajov podľa GDPR. Tlačená publikácia obsahuje jasne, vecne a na príkladoch zobrazené ukážky vyhotovenia GDPR podkladov. Publikácia je určená všetkým, ktorí potrebujú vidieť prakticky ako postupovať v novej právnej úprave ochrany osobných údajov.

V publikácii sú jasne vysvetlené jednotlivé povinnosti a súvisiace kroky, ktoré by mala každá zodpovedná osoba určená na základe Nariadenia GDPR ovládať. Publikácia má bežným prevádzkovateľom priblížiť zrozumiteľným a stručným výkladom problematiku ochrany osobných údajov. Ak sa chcete prakticky oboznámiť s problematikou GDPR tak práve táto publikácia je určená pre vás. Autorom je skúsený advokát, ktorý sa problematike GDPR špeciálne venuje. Publikácia obsahuje i ukážky prípravy dokumentácie, ktoré sú pre oblasť GDPR doporučené samotným autorom.

Obsah

 • Východiská nastavenia systému ochrany osobných údajov
 • Povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR
  • Identifikácia toku osobných údajov a informačných systémov osobných údajov
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Identifikácia právnych základov spracúvania osobných údajov
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutej osobe
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Identifikovanie okruhu sprostredkovateľov a tretích strán
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Identifikovanie okruhu osôb poverených spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Vyhotovenie záznamov o spracovateľských činnostiach
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Prijatie primeraných bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ochrany informačných systémov osobných údajov
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a predchádzajúca konzultácia
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Povinnosť poverenia zodpovednej osoby
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Identifikovanie cezhraničných prenosov osobných údajov a splnenie súvisiacich povinností
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Plnenie povinností súvisiacich s reagovaním na žiadosti dotknutých osôb a oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
  • Povinnosť dodržiavať zásady spracúvania osobných údajov
   • Súhrn nevyhnutnej dokumentácie a opatrení podľa GDPR
 • Zhrnutie teoretickej časti publikácie pre aplikačnú prax živnostníkov
 • Praktická časť
  • Často kladené otázky
  • Popis obsahu dokumentácie na ochranu osobných údajov
   • GAP analýza
   • Záznamy o spracovateľských činnostiach
   • Súhlas dotknutej osoby
   • Balančný test
   • Informácia pre dotknutú osobu
   • Sprostredkovateľská zmluva
   • Vyhlásenie prevádzkovateľa, že spracúva osobné údaje vo vlastnom mene
   • Pokyny poverenej osobe
   • Analýza rizík v podmienkach prevádzkovateľa a smernica k prijatým opatreniam s prihliadnutím na vyhodnotenie rizika
   • Zmluva k cezhraničnému prenosu obsahujúca štandardné zmluvné doložky
   • Záznam o bezpečnostnom incidente
 • Zoznam použitej literatúry
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

Zoznam autorov

JUDr. Jakub Uhrinčať

autor

Autor publikácie je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie UHRINČAŤ-VAJDA s.r.o., ktorá sa špecializuje aj na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou poskytuje aj komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie, až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR. Autor úspešne absolvoval skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrade na ochranu osobných údajov SR a popri výkone advokácie vykonáva funkciu zodpovednej osoby aj podľa nariadenia GDPR.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk