Tlačené publikácie

Verejná správa a školstvo

Forma: Tlačená príručka

Cena: 99 € bez DPH

Popis

Právna oblasť ochrany osobných údajov je ešte stále mladou a rýchlo rozvíjajúcou sa právnou oblasťou. Tlačená publikácia – GDPR pre školy je návodom na vyhotovenie vlastnej dokumentácie k ochrane osobných údajov podľa GDPR.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 59 € bez DPH

Popis

Ponúkame Vám prehľadne spracovanú novelu zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 8.11.2017. Najaktuálnejšia novela zákona o verejnom obstarávaní sa zamerala na čiastkové zmeny súvisiace najmä s úpravou procesov verejného obstarávania pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Od 15.3.2018 nastávajú zmeny v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 39 € bez DPH

Popis

Brožúra obsahuje aktuálne znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

...

Forma: Časopis

Cena: 180 € bez DPH

Popis

Časopis Účtovný a daňový expert vo verejnej správe je jedinečný svojho druhu na slovenskom trhu. Na stránkach tohto periodika každý mesiac mapujeme zaujímavé a neobyčajné prípady z prostredia účtovníctva, ale aj daní či rozpočtovníctva, ktoré sa vyskytujú v oblasti verejnej správy. Renomovaní členovia nášho autorského kolektívu sú zárukou toho, že v ňom nájdete vždy aktuálne a odborné informácie.

...

Forma: Tlačená príručka

Cena: 20 € bez DPH

Popis

Táto príručka je určená každému, kto v strojárenstve prichádza do styku s výkresovou dokumentáciou. Vysvetľuje nielen posledné ustanovenia technických noriem z oblasti technických výkresov, rozmerové presnosti a presnosti geometrických častí, ale sú v nej uvedené aj niektoré zo starších používaných praktík pri tvorbe strojníckych výkresov. Príručka je v českom jazyku.

...

Popis

Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo právami, či kompetenciami.

...