PDF na stiahnutie

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Manuál pre nakladanie s odpadmi z kultúrnych domov je komplexným materiálom pre získanie celkového prehľadu ako narábať s odpadmi z kultúrnych domov. Odpady z kultúrnych domov spadajú v zmysle zákona o odpadoch do skupiny komunálnych odpadov. Medzi najčastejšie odpady z kultúrnych domov patria predovšetkým odpady z kultúrnych slávností, organizovaných obcou – zvyšky potravín, plastové fľaše, rozbité sklo. V manuáli nájdete všetko čo treba robiť a ako postupovať v prípade takto vzniknutého odpadu.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Manuál pre prevádzku zberných dvorov je podrobný a komplexný odborný materiál pre prevádzku zberných dvorov podľa aktuálnej legislatívy. Zákon č. 79/2015 o odpadoch určuje, na zber akého odpadu je určený zberný dvor. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, ako napr. staré elektrospotrebiče, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, textil. Obce majú častokrát veľký problém ako sa orientovať v problematike nastavenia zberných dvorov z pohľadu zákona o odpadoch. Práve tento materiál je užitočným pomocníkom pre obce.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Manuál pre nakladanie s odpadmi z cintorínov je uceleným spracovaním ako nakladať s odpadmi z cintorínov. Stáva sa bežnou praxou, že ľudia nevedia správne zaradiť rôzne druhy odpadu – živé kvety, umelé kvety, odpady z kahancov, sviečok, do správnej kategórie a tým pádom vo väčšine prípadov končí uvedený odpad v nádobách zmesového komunálneho odpadu, poprípade je voľne uložený v okolí cintorínov hoci sa na niektoré druhy odpadov viaže podľa súčasného zákona o odpadoch (79/2015 Z. z.) triedený zber. Pre obce a vytvorenie pravidiel pre nakladanie s odpadmi z cintorínov, a taktiež pre správne nastavenie VZN obcí je manuál odborným materiálom, ktorý by mala každá obec mať.

...

Popis

Dokument Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v cestnej doprave je odborným materiálom obsahujúcim informácie o tom, kto je kontrolným orgánom, aké sú povinnosti zamestnávateľa v cestnej doprave vo vzťahu ku kontrole a tiež ako inšpekcia práce vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania v rámci cestnej dopravy.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 9 € bez DPH

Popis

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti je dokument použiteľný ihneď pre praktické použitie  vzhľadom na jeho aktuálne spracovanie pre rok 2019. Ak zamestnanec pri svojej práci prichádza do styku s hodnotami zamestnávateľa je potrebné aby uzavreli dohodu o hmotnej zodpovednosti. Pri niektorých prácach je uzavretie tejto dohody podmienkou pri nástupe do zamestnania. Zákonom stanovená minimálna veková hranica na uzatváranie tejto dohody je 18 rokov.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 9 € bez DPH

Popis

Vzor dohody o vykonaní práce je dokument použiteľný ihneď pre praktické použitie vzhľadom na jeho aktuálne spracovanie pre rok 2019.  Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ len s fyzickou osobou. Dohoda zo zamestnancom sa uzatvára v prípade ak predpokladaný rozsah práce alebo pracovnej úlohy nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj, práca ktorú zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohoda o vykonaní práce sa vždy uzatvára písomnou formou, inak je neplatná. Dohoda sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

...

Popis

Návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností je aktuálne právne správne spracovaný vzor ako pripraviť návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností. Vzor návrhu si pohodlne vytlačíte a použite. Je pripravený odborníkom z praxe, čo je zárukou správnosti informácie.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Smernicu o obehu účtovných dokladov vrátane podpisových vzorov je nevyhnutné mať vypracovanú z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé účtovné doklady, ich kontrolu, zaúčtovanie a archivovanie a sprehľadnenie systémov obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke. V neposlednom rade je dôležitá aj pri daňových kontrolách a auditoch.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Ponúkame Vám Vzor registratúrneho poriadku, do ktorého si len doplníte názov Vašej organizácie a môžete ho začať používať. Registratúrny poriadok upravuje postup organizačných útvarov pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Ponúkame Vám praktický Vzor evidencie DPH pre účely dane na výstupe, ktorý Vám pomôže pri každodennej práci s evidenciou daňových dokladov a slúži ako podklad pre daňové priznanie DPH.

...

Popis

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je nutnou súčasťou vnútropodnikových smerníc každej personálnej agendy v rámci pracovnoprávneho vzťahu vo verejnej inštitúcii. Smernica upravuje pre vlastné podmienky podrobnosti pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov o protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom.  Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu subjektu územnej samosprávy v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 39 € bez DPH

Popis

Zdokonaľte sa za krátky čas v najdôležitejších frázach a v slovnej zásobe v obchodnej angličtine. PDF je veľmi jednoduché, môžete ho študovať priamo v počítači, alebo si ho vytlačiť a študovať kdekoľvek sa nachádzate.

...

Popis

E-dokument vám poskytuje prehľad odbornej terminológie z oblasti účtovníctva a daní. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie. Vedľa odborného termínu – slovného spojenia v slovenskom jazyku nájdete jeho preklad. Získajte praktického pomocníka a uľahčite si prácu.

...

Forma: Pdf na stiahnutie

Cena: 19 € bez DPH

Popis

Odborný dokument združuje to najdôležitejšie z oblasti online a digitálneho marketingu.Online marketing je oblasť plná možností a veľkého potenciálu. Je však dôležité vedieť  sa v tejto oblasti pohybovať, orientovať sa v termínoch a vedieť si tak stanovovať ciele.

...

Popis

E-dokument vám poskytuje prehľad odbornej terminológie z oblasti obchodu a práva v angličtine. Okruhy sú rozdelené na viaceré tematické sekcie, aby učenie a vyhľadávanie konkrétneho termínu bolo jednoduchšie.

...