Expert verejného obstarávania

Web: https://expertverejnehoobstaravania.dashofer.sk/

Online kniha Expert verejného obstarávania je určená všetkým, ktorí sa profesijne vzdelávajú v oblasti verejného obstarávania.


Online kniha Expert verejného obstarávania je určená všetkým, ktorí sa chcú o problematike verejného obstarávania dozvedieť z hľadiska profesijného pôsobenia v tejto oblasti. V online knihe sú spracované informácie k zadávaniu zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní v rámci procesného spracovania verejného obstarávania a jeho jednotlivých súčastí.

Input:

Ročné predplatné časopisu Expert verejného obstarávania
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Princípy vo verejnom obstarávaní
 • Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov
 • Opis predmetu zákazky
 • Predpokladaná hodnota zákazky
 • Podmienky účasti vo VO
 • Typy zmluvných vzťahov
 • Kritéria na vyhodnotenie ponúk
 • Zábezpeka ponuky
 • Príprava súťažných podkladov
 • Zodpovedné verejné obstarávanie
 • Zoznam hospodárskych subjektov
 • Jednotný európsky dokument a čestné vyhlásenie
 • Oznámenia vo verejnom obstarávaní a k nim sa vzťahujúce lehoty
 • Vyhlásenie verejného obstarávania
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • Predkladanie ponúk
 • Sprístupnenie a otváranie ponúk
 • Posúdenie splnenia podmienok účasti
 • Hodnotenie ponúk
 • Posúdenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nahradených JED-om alebo čestným vyhlásením
 • Uzavretie zmluvy
 • Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa po ukončení procesu verejného obstarávania
 • Zrušenie verejného obstarávania
 • Zmena zmluvy/rámcovej dohody a odstúpenie od zmluvy/rámcovej dohody
 • Zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa v profile verejného obstarávateľa, archivačné povinnosti
 • Vyhotovenie referencií a Evidencia referencií
 • Revízne postupy
 • Žiadosť o nápravu
 • Konanie o námietkach
 • Preskúmanie úkonov kontrolovaného pred alebo po uzavretí zmluvy (Kontrola postupu VO)
 • Zadávanie podlimitných zákaziek
 • Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Autori

Kolektív autorov