DPH vo verejnej správe

Web: https://dphvoverejnejsprave.dashofer.sk/

Online kniha je odborná publikácia, ktorá obsahuje vybrané špecifické situácie pre oblasť nepriamej dane – DPH vo verejnej správe. Upozorňujeme, že orgán verejnej moci môže byť zdaniteľnou osobou aj v prípade, ak vykonáva inú ekonomickú činnosť (podnikanie) v zmysle § 3 ods. 2 zákona o DPH.


V rámci predplatného online knihy DPH vo verejnej správe vám renomovaní odborníci z praxe zodpovedia na všetky otázky, s ktorými sa vo verejnej správe v súvislosti s DPH problematikou stretávate.

Input:

Ročné predplatné modulu DPH vo verejnej správe
(240 € bez DPH)

Obsah

 • Špecifiká DPH pri ROPO
 • Hlavná činnosť, vedľajšia činnosť a narušovanie hospodárskej súťaže
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
 • Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty
 • Uplatnenie odkladu platenia dane a povolenie splátok dane od 1.1.2019
 • Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020
 • Základ dane pri dodaní tovaru a služby od roku 2020
 • Registračná povinnosť podľa § 4 od roku 2020
 • Zúčtovanie daní a poplatkov
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie dane z pridanej hodnoty

Príklady

 • Príklad - Príspevková organizácia VÚC
 • Príklad - V obci zriadená príspevková organizácia
 • Príklad - Vyšší územný celok
 • Príklad - Ako bude škola fakturovať? S DPH alebo bez DPH?
 • Príklad - Účtovanie nákladov v občianskom združení, ktoré je platiteľom DPH
 • Príklad - Refakturácia mzdových nákladov a DPH medzi s.r.o. a OZ
 • Príklad - Uplatňovanie pomerného odpočítania DPH v občianskom združení

Kompletné znenie zákona o DPH

 • Základné ustanovenia (§ 1 - § 3)
 • Registračná povinnosť (§ 4 - § 7a)
 • Zdaniteľné obchody (§ 8 - § 12)
 • Miesto zdaniteľného obchodu (§ 13 - § 14)
 • Miesto dodania služby (§ 15 - § 18)
 • Daňová povinnosť (§ 19 - § 21)
 • Základ dane a sadzba dane (§ 22 - § 27)
 • Oslobodenie od dane (§ 28 - § 48b)
 • Odpočítanie dane (§ 49 - § 55e)
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte (§ 55f - § 55g)
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 - § 58)
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru (§ 59 - § 60)
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane (§ 61 - § 64)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane (§ 64a - § 69b)
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň (§ 70 - § 80)
 • Zrušenie registrácie (§ 81 - § 84)
 • Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 85 - § 88)

Prílohy 

Autori