Tlačená príručka

DPH a nehnuteľnosti v roku 2020

Formát: A5, Počet zložiek: 1 Počet strán: 75

Tlačená publikácia je prehľadom toho najdôležitejšieho, čo sa v problematike zákona o DPH zmenilo od 1. januára 2020 vzhľadom na  poslednú  novelu zákona o DPH.

Zárukou vysokej odbornej kvality publikácie je trojčlenný autorský kolektív, ktorý tvoria dlhoroční odborníci pôsobiaci v oblasti daňovej problematiky. Text zároveň obsahuje aplikačné príklady na lepšie porozumenie problematiky.

Obsah

Identifikácia nehnuteľnosti z pohľadu DPH a uplatnenie DPH

 • Dodanie pozemku, resp. stavebného pozemku
 • Dodanie stavby alebo jej časti
 • Dodanie samotnej stavby a dodanie stavby vrátane stavebného pozemku
 • Dodanie časti stavby (bytu, apartmánu, nebytového priestoru)
 • Miesto vzniku daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti
 • Daňová povinnosť pri dodaní nehnuteľnosti
 • Uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní nehnuteľnosti
 • Podmienky na uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti
 • Dodanie nehnuteľnosti dlžnou osobou uznanou súdom alebo pri nútenom predaji

Uplatnenie DPH pri nájme nehnuteľnosti

 • Nájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Miesto dodania nájmu nehnuteľnosti
 • Všeobecné pravidlo dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť
 • Služby prenájmu priestorov a skladovacie služby
 • Vznik daňovej povinnosti pri nájme nehnuteľnosti
 • Základ dane pri nájme nehnuteľnosti
 • Dohoda o platbách nájomného ako súhrnná faktúra
 • Nájom nehnuteľnosti z pohľadu obratu pre účely povinnej registrácie pre DPH
 • Povinné oslobodenie od dane pri nájme bytu, apartmánu alebo rodinného domu určeného na bývanie

Odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti

 • Všeobecné pravidlo na odpočítanie dane
 • Odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti v pomernej výške
 • Zmena rozsahu použitia nehnuteľnosti, ktorou je investičný majetok
 • Výpočet úpravy dodatočne odpočítateľnej dane a jej uvedenie v daňovom priznaní
 • Obstarávacia cena investičného majetku, pri nadobudnutí formou nájmu s dojednaným právom  kúpy

Posúdenie DPH režimu pri stavebných prácach

 • Miesto dodanie stavebných prác súvisiacich s nehnuteľnosťou
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, vrátane dodania stavby alebo jej časti
 • Nárok na odpočet dane pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach
 • Uplatnenie právnej fikcie pri dodaní stavebných prác s prenosom daňovej povinnosti

Zoznam autorov

 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Zuzana Sidorová
 • Bc. Kristína Siekelová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk