Daňový expert pre podnikateľov

Časopis sa venuje problematike daní. Každý mesiac prináša aktuálne odborne spracované témy z tejto oblasti. Autormi sú renomovaní odborníci z Ministerstva financií SR, daňoví poradcovia a odborníci, ktorí dlhoročne pôsobia v problematike daňovníctva.


Rok 2020 je rokom významných zmien v oblasti daní, a preto je tento odborný časopis významným pomocníkom pre každého, kto pracuje v oblasti daní. Odborným garantom časopisu je dlhoročný odborník na dane z MF SR – Ing. Peter Horniaček.

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu: Daňový expert pre podnikateľov:

186,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

 • Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2020
 • Rozšírenie rozsahu príjmov zo zdrojov na území SR od 1.1.2020
 • Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020
 • Zmena spôsobu zdanenia u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od 1.1.2020
 • Daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od 1. 1. 2021
 • Automatická registrácia daňových subjektov správcom dane od 1.1.2021
 • Rozšírenie oslobodenia od dane zo závislej činnosti pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov od 1.1.2022
 • Zmeny v oblasti transakcií s akciami, obchodnými podielmi a oceňovacími rozdielmi od 1.1.2020
 • Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov od 1.1.2020
 • Rozšírenie oslobodených nepeňažných plnení plynúcich zamestnancom zo sociálneho fondu od 1.1.2020
 • Zjednodušenie podmienok na oslobodenie nepeňažných plnení na vzdelávanie zamestnancov od 1.1.2020
 • Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020
 • Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020
 • Spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov u fyzických osôb od 1.1.2020

Autori