Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Web: https://dane.dashofer.sk/

Online kniha predstavuje komplexnú pomoc pri riešení daňovej, ale aj účtovnej problematiky. Získate istotu pri obhajovaní vašich výdavkov pred správcom dane (daňovým úradom) a odpovede na riešenie konkrétnych problémov z praxe. Prehľadné heslovité usporiadanie vám predstaví každý náklad z daňového, účtovného hľadiska, ako aj z pohľadu DPH, pričom tu nechýbajú ani odborné príklady z praxe.


 • Online kniha sa venuje výdavkom a nákladom a ich posúdeniu z účtovného a daňového hľadiska. 
 • Okrem toho sa zoznámite s prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe a s množstvom praktických príkladov.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • Ponúka editovateľné tlačivá pre účely účtovníctva, daní a miezd.
Input:

Ročné predplatné online knihy Daňové a nedaňové náklady a výdavky
(255 € bez DPH)

Obsah

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 • Novela Daňového poriadku

 • Novela zákona o DPH

 • Novela zákona o DzP

 • Aplikácia novely zákona o účtovníctve

ZÁKLAD  DANE

 • všetko čo potrebujete vedieť o základe dane

ABECEDNE USPORIADANÉ HESLÁ

 • Automobil
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Cenné papiere
 • Cenové zľavy
 • Cestovné náhrady
 • Časové rozlíšenie
 • Dane
 • DPH
 • Daň z príjmov
 • Daň z príjmov – odložená
 • Dary
 • Dotácie
 • Finančný prenájom
 • Hmotný majetok
 • Hospodársky výsledok a jeho rozdelenie
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Kurzové rozdiely
 • Licencie a licenčné poplatky
 • Mzdy
 • Manká a škody
 • Nehmotný majetok
 • Nepeňažné príjmy zamestnancov
 • Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti
 • Obchodný podiel v spoločnosti  s.r.o.
 • Opravy a údržba
 • Odpisy
 • Operatívny prenájom
 • Opravné položky
 • Podiely na zisku
 • Pohľadávky
 • Pokuty a penále
 • Používanie obchodného majetku aj na nepodnikateľské účely
 • Predaj podniku
 • Provízie
 • Reklama, propagácia, sponzorstvo
 • Rezervy
 • Rozdelenie spoločnosti
 • Správa daní
 • Stravovanie
 • Technické zhodnotenie
 • Úroky
 • Vklad spoločníka do spoločnosti
 • Vzdelávanie a rekvalifikácia
 • Zásoby
 • Zabezpečenie dane
 • Zlúčenie spoločnosti

OTÁZKY A ODPOVEDE

 • nájdete tu odpovede na otázky ľudí z vášho oboru

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby.

  • Ing. Viera Mezeiová
  • Ing. Juraj Válek
  • Ing. Daniela Krištofíková, MBA
  • Ing. Marcela Rabatínová
  • Ing. Dušan Dobšovič
  • Ing. Beáta Krausová
  • Ing. Jozef Pohlod
  • Ing. Antónia Parajková
  • Ing. Zuzana Debnárová
  • Ing. Ján Bolgáč
  • Ing. Ján Mintál
  • Ing. Zdenka Kováčová
  • Ing. Michaela Vidová
  • Ing. Lucia Štofanová
  • Ing. Miroslava Vašeková
  • Ing. Jana Kušnírová, PhD.
  • Ing. Vladimír Pastierik